Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Bài 1 (trang 79 SGK Vật Lý 12): 

Phát biểu định luật Ôm đối với mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp.

Lời giải:

Định luật Ôm của dòng điện xoay chiều của đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp: “Cường độ hiệu dụng trong mạch R, L, C mắc nối tiếp có giá trị bằng thương số của điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch và tổng trở của mạch.”

Bài 2 (trang 79 SGK Vật Lý 12):

 Dòng nào có cột A tương ứng với dòng nào ở cột B?

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Lời giải:

Kết cột A tương ứng cột B.

1 – e)

2 – c)

3 – a)

4 – a)

5 – c)

6 – f)

Bài 3 (trang 79 SGK Vật Lý 12):

Trong mạch điện xoay chiều nối tiếp, cộng hưởng là gì? Đặc trưng của cộng hưởng?

Lời giải:

Cộng hưởng điện là hiện tượng trong mạch R, L, C mắc nối tiếp có ZL = ZC hay ω2LC = 1.

Đặc điểm: Tổng trở mạch Z = R là nhỏ nhất và I = U/R là lớn nhất.

Dòng điện i cùng pha với điện áp u

U = UR

UL = UC

Bài 4 (trang 79 SGK Vật Lý 12): 

Mạch điện xoay chiều gồm có R = 20Ω …

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Lời giải:

Mạch R nối tiếp tụ điện thì i sớm pha so với u một góc φ. Ta có u = 60 √2cos100πt ⇒ i = I0 cos(100πt + φi)

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Bài 5 (trang 79 SGK Vật Lý 12): 

Mạch điện xoay chiều gồm có R = 30Ω …

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12Lời giải:

Mạch R nối tiếp với cuộn cảm thì i trễ pha so với u một góc φ.

Ta có u = 120√2cos100πt (V). ⇒ i = I0 cos(100πt + φi)

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Bài 8 (trang 80 SGK Vật Lý 12):

 Mạch điện xoay chiều gồm có: R = 30Ω, …

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Bài 9 (trang 80 SGK Vật Lý 12):

 Mạch điện xoay chiều gồm có: R = 40Ω, …

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Bài 12 (trang 80 SGK Vật Lý 12): 

Chọn đáp án đúng.

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Lời giải:

– Chọn D.

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12