Bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm

Bài 1 (trang 59 SGK Vật Lý 12): 

Hãy kể ra những đặc trưng sinh lí của âm

Lời giải:

Đặc trưng sinh lí của âm là : độ cao, độ to và âm sắc.

Bài 2 (trang 59 SGK Vật Lý 12):

 Độ cao của âm là gì? Nó có liên quan đến đặc trưng vật lí nào của âm ?

Lời giải:

Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí của âm, cho ta cảm giác về sự trầm, bổng của âm. Nó liên quan đến tần số của âm.

Bài 3 (trang 59 SGK Vật Lý 12):

 Độ to của âm liên quan đến đặc trưng vật lí nào của âm ?

Lời giải:

Độ to của âm là một đặc trưng sinh lí của âm, liên quan đến mức cường độ âm.

Bài 4 (trang 59 SGK Vật Lý 12)

: Âm sắc là gì ?

Lời giải:

Âm sắc là một đặc trưng sinh lí của âm, giúp ta phân biệt các âm phát ra từ các nguồn khác nhau. Âm sắc liên quan đến đồ thị dao động âm.

Bài 5 (trang 59 SGK Vật Lý 12):

 Chọn câu đúng.

Độ cao của âm.

A. là một đặc trưng vật lí của âm

B. là một đặc trưng sinh lí của âm.

C. vừa là đặc trưng vật lí vừa là đặc trưng sinh lí của âm.

D. là tần số của âm.

Lời giải:

Chọn đáp án B.

Bài 6 (trang 59 SGK Vật Lý 12): 

Chọn câu đúng.

Âm sắc là g

A. màu sắc của âm.

B. một tính chất của âm giúp ta nhận biết các nguồn âm.

C. một tính chất sinh lí của âm.

D. một tính chất vật lí của âm.

Lời giải:

Chọn đáp án C.