Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều

Bài 1 (trang 66 SGK Vật Lý 12): 

Phát biểu các định nghĩa:

a) giá trị tức thời

b) giá trị cực đại

c) giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều hình sin.

Lời giải:

a) Giá trị tức thời giá trị biến thiên tuần hoàn với thời gian theo quy luật của hàm số sin hay cosin.

b) Giá trị cực đại là giá trị lớn nhất luôn dương khi hàm cos hay sin bằng 1.

c) Giá trị hiệu dụng xoay chiều hình sin của cường độ bằng giá trị cực đại của cường độ chia √2

Giá trị hiệu dụng xoay chiều hình sin của điện áp bằng giá trị cực đại của điện áp chia √2

Bài 2 (trang 66 SGK Vật Lý 12): 

Tại sao phải quy định thống nhất tần số của dòng điện xoay chiều tạo ra trong kĩ thuật?

Lời giải:

Vì trong mạch mắc nối tiếp cường độ dòng điện là như nhau do đó trong kĩ thuật phải tạo ra dòng điện xoay chiều có cùng tần số thì các thiết bị điện xoay chiều mới mắc nối với nhau được.

Ở nước ta sử dụng dòng điện xoay chiều có tần số là f = 50Hz.

Bài 3 (trang 66 SGK Vật Lý 12): 

Xác định giá trị trung bình theo thời gian của:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Lời giải:

Các hàm cosin và sin của t thì giá trị trung bình trong 1 chu kì là bằng không.

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Bài 4 (trang 66 SGK Vật Lý 12): 

Trên một bóng đèn có ghi 220V – 100W, nối đèn ấy vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế U =220V. Xác định:

a) điện trở của đèn

b) cường độ hiệu dụng qua đèn

c) điện năng tiêu thụ của đèn trong một giờ

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Bài 6 (trang 66 SGK Vật Lý 12):

 Trên một đèn có ghi 100V – 100W. Mạch điện sử dụng có U = 110V. Để đảm bảo đèn sang bình thường, phải mắc thêm vào mạch điện một điện trở bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Để đèn sang bình thường với hiệu điện thế hai đầu mạch là 110V thì phải mắc nối tiếp thêm một điện trở R.

Ta có: UR = U – Uđ = 10V

Đèn sáng bình thường

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12
Dùng cho câu hỏi 8 và 9: Điện áp tức thời giữa hai đầu của một đoạn mạch xoay chiều là u = 80cos100πt (V)

Bài 8 (trang 66 SGK Vật Lý 12): T

ần số góc của dòng điện là bao nhiêu?

A. 100π (rad/s) ;         B. 100 Hz

C. 50 Hz ;         D. 100π (Hz)

Lời giải:

– Chọn A.

– Tần số góc của dòng điện là ω = 100π (rad/s)

Bài 9 (trang 66 SGK Vật Lý 12): 

Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch đó là bao nhiêu?

A. 80V ;         B. 40V

C. 80√2 V ;         D. 40√2 V

Lời giải:

– Chọn D.

– Áp dụng công thức:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12