Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 41 trang 160: Quan sát hình 41.1 và:

– Cho ví dụ về một số thực vật có hình thức sinh sản bào tử.

– Nêu con đường phát tán của bào tử.

Lời giải:

– Một số thực vật có hình thức sinh sản bào tử: rêu, dương xỉ.

– Bào tử có thể phát tán theo các con đường: gió, nước, động vật.

Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 41 trang 160: Quan sát hình 41.2 và nêu các hình thức sinh sản sinh dưỡng của thực vật.

Lời giải:

Các hình thức sinh sản sinh dưỡng của thực vật:

– Từ các phần khác nhau của cơ quan sinh dưỡng ở một số cây như: rễ củ, thân bò, lá, thân rễ, thân củ, có thể phát triển thành cây mới, trong điều kiện có độ ẩm. Khả năng tạo thành cây mới từ các cơ quan sinh dưỡng được gọi là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên.

– Quan sát hình 41.2, ta thấy 2 hình thức sinh sản sinh dưỡng là:

+ Sinh sản sinh dưỡng từ thân củ (củ khoai tây).

+ Sinh sản sinh dưỡng từ thân rễ (cỏ Tranh).

Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 41 trang 161: Quan sát hình 43 và trả lời các câu hỏi sau:

– Nêu các phương pháp nhân giống vô tính (nhân giống sinh dưỡng) có và không có ở trên hình 43.

– Vì sao phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép?

Lời giải:

– Các phương pháp nhân giống vô tính có và không có ở trên hình 43:

+ Có ở hình 43: Ghép cành, chép chồi.

+ Không có ở hình 43: giâm cành, giâm lá, triết cành, trồng củ, nhân giống vô tính trong ống nghiệm từ mô của cây.

– Ở cành ghép các mô mạch đang tổn thương nên quá trình vận chuyển nước bị ảnh hưởng do đó cần bỏ hết lá ở cành ghép để giảm quá trình thoát hơi nước qua lá đồng thời tập trung nước nuôi các tế bào ghép.

Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 41 trang 161: Nêu những ưu điểm của cành chiết và cành giâm so với cây trồng mọc từ hạt.

Lời giải:

Ưu điểm của cành chiết và cành giâm so với cây trồng mọc từ hạt:

– Nhân nhanh giống cây trồng và giữ nguyên được tính trạng mong muốn.

– Thời gian cho thu hoạch sản phẩm ngắn vì cây từ cành giâm và cành chiết sớm ra hoa, kết quả.

Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 41 trang 161: Trình bày vai trò của sinh sản sinh dưỡng đối với ngành Nông nghiệp, cho ví dụ minh họa

Lời giải:

Sinh sản sinh dưỡng có vai trò rất quan trọng với ngành Nông nghiệp:

– Sinh sản sinh dưỡng cho phép tạo ra các giống cây trồng trong thời gian ngắn, duy trì được các tính trạng tốt, có lợi cho con người.

– Tạo ra các giống cây trồng sạch bệnh.

– Nhân nhanh các giống cây quý đang bị thoái hóa nhờ nuôi cấy mô và tế bào thực vật.

Bài 1 (trang 162 SGK Sinh 11): Sinh sản là gì?

Lời giải:

Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.

Bài 2 (trang 162 SGK Sinh 11): Sinh sản vô tính là gì?

Lời giải:

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái. Con cái giống nhau và giống (cây) mẹ.

Bài 3 (trang 162 SGK Sinh 11): Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật.

Lời giải:

Có 2 hình thức sinh sản vô tính ở thực vật là:

– Sinh sản bào tử: cơ thể mới được phát triển từ bào tử, bào tử được hình thành trong túi bào tử của thể bào tử.

– Sinh sản sinh dưỡng: cơ thể mới được hình thành và phát triển từ các phần sinh dưỡng của cơ thể mẹ (căn hành, thân củ, thân rễ, hom,…)

Bài 4 (trang 162 SGK Sinh 11): Nêu những lợi ích của các phương pháp nhân giống vô tính.

Lời giải:

Những lợi ích của phương pháp nhân giống vô tính:

– Tạo ra số lượng lớn cây trồng trong một thời gian ngắn.

– Cây con giữ được nguyên bản các tính trạng tốt của cây mẹ

– Giâm,chiết cành giúp rút ngắn thời gian sinh trưởng ở một số cây ăn quả, giúp chúng có thể sớm tạo quả.

– Nuôi cấy mô tế bào còn giúp tạo giống cây trồng sạch bệnh, phục chế các giống bị thoái hóa.

Bài 5 (trang 162 SGK Sinh 11): Ngoài tự nhiên, cây tre sinh sản bằng:

A – lóng

B – thân rễ

C – đỉnh sinh trưởng

D – rễ phụ

Lời giải:

Đáp án: B.

Bài 6 (trang 162 SGK Sinh 11): Trong phương pháp nhân giống sinh dưỡng bằng ghép cành, mục đích quan trọng nhất của việc buộc chặt cành ghép với gốc ghép là để:

A – dòng mạch gỗ dễ dàng di chuyển từ gốc ghép lên cành ghép.

B – cành ghép không bị rơi.

C – nước di chuyển từ gốc lên cành ghép không bị chảy ra ngoài.

D – cả A, B, C.

Lời giải:

Đáp án: A.