Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa

tra-loi-cau-hoi-sinh-11-bai-36-trang-143.jsp: Quan sát hình 36 và trả lời câu hỏi: Khi nào cây cà chua ra hoa và dựa vào đâu để xác định tuổi của thực vật một năm?

Lời giải:

– Quan sát hình 36 ta thấy: cây cà chua ra hoa khi cây có đủ 14 lá.

– Dựa vào số lá để xác định tuổi của thực vật một năm.

Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 36 trang 145: Cơ chế nào chuyển cây từ trạng thái sinh dưỡng sang trạng thái ra hoa khi cây ở điều kiện quang chu kì thích hợp?

Lời giải:

Ở điều kiện quang chu kì thích hợp, trong lá hình thành hoocmôn ra hoa (florigen). Hoocmôn này di chuyển từ lá vào đỉnh sinh trưởng của thân làm cho cây ra hoa.

Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 36 trang 145: Nêu ví dụ vận dụng kiến thức về sinh trưởng vào các thao tác xử lí hạt, củ nảy mầm.

Lời giải:

Để thúc hạt hay củ nảy mầm sớm khi chúng đang ở trạng thái ngủ, có thể dùng hoocmôn gibêrelin, ví dụ: thúc củ khoai tây nảy mầm.

Bài 1 (trang 146 SGK Sinh 11): Phát triển của thực vật là gì?

Lời giải:

Phát triển của thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống, gồm ba quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan ( rễ , thân, lá, hoa, quả và hạt).

Bài 2 (trang 146 SGK Sinh 11): Lúc nào thì cây ra hoa?

Lời giải:

Cây ra hoa khi đã có những điều kiện thích hợp (tuổi, nhiệt độ, ánh sáng). Tùy thuộc vào giống, loài cây mà các chồi ở đỉnh thân chuyển hóa từ trạng thái sinh dưỡng (hình thành lá) sang trạng thái sinh sản (hình thành hoa).

Bài 3 (trang 146 SGK Sinh 11): Thời điểm ra hoa ở thực vật một năm có phản ứng quang chu kì trung tính được xác định theo:

A – chiều cao của thân.

B – đường kính gốc.

C – theo số lượng lá trên thân.

D – cả A, B và C.

Lời giải:

Đáp án: C.

Bài 4 (trang 146 SGK Sinh 11): Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là:

A – diệp lục b.

B – carôtenôit.

C – phitôcrôm.

D – diệp lục a, b và phitôcrôm.

Lời giải:

Đáp án: C.