Bài 35: Hoocmôn thực vật

Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 35 trang 139: Quan sát hình 35.1 và nêu nhận xét về ảnh hưởng của auxin đến sự sinh trưởng của quả dâu tây.

Lời giải:

– Quan sát hình 35.1 ta thấy, hạt là nguồn cung cấp auxin (AIA) cho quả phát triển.

+ Quả được tạo ra do thụ tinh bình thường có kích thước quả lớn.

+ Quả bị loại bỏ hạt và xử lí AIA ngoại sinh có kích thước tương đương với quả tạo ra do thụ tinh bình thường.

+ Quả bị loại bỏ hạt và không xử lí AIA có kích thước quả nhỏ hơn rất nhiều so với quả tạo ra do thụ tinh bình thường.

→ Auxin (AIA) kích thích sinh trưởng làm tăng kích thích quả dâu tây.

Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 35 trang 140: Quan sát hình 35.2 và trình bày tác động của gibêrelin đối với sinh trưởng của thân cây ngô lùn.

Lời giải:

Quan sát hình 35.2 ta thấy cây ngô lùn được xử lí bằng gibêrelin thân cây cao vượt trội so với cây ngô lùn đối chứng.

→ Gibêrelin kích thích sự sinh trưởng kéo dài của thân cây ngô lùn làm cho nó đạt kích thước bình thường của cây ngô.

Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 35 trang 140: Quan sát hình 35.3 và cho nhận xét về vai trò của xitôkinin đối với sự hình thành chồi trong mô callus (trong nuôi cấy mô thực vật).

Lời giải:

Quan sát hình 35.3 ta thấy:

– Khi một mảnh mô mềm từ thân được nuôi trong môi ttrường thiếu xitôkinin, tế bào sinh trưởng rất mạnh nhưng không phân chia.

– Nếu thêm xitôkinin cùng với auxin thì tế bào phân chia.

– Chỉ riêng xitôkinin thì mô không sinh trưởng. Tỉ lệ của xitôkinin với auxin có tác dụng điều hòa sự phân hóa tế bào.

+ Khi nồng độ của 2 hoocmôn này ở mức nào đó, khối tế bào tiếp tục sinh trưởng nhưng nó vẫn là một cụm tế bào không phân hóa gọi là mô sẹo.

+ Nếu mức xitôkinin tăng lên, các mầm chồi sẽ phát triển từ mô sẹo.

+ Nếu tăng auxin rễ hình thành.

→ Xitôkinin hoạt hóa sự phân hóa phát sinh chồi trong nuôi cấy mô callus.

Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 35 trang 141: Quan sát hình 35.4 và cho biết người ta xếp quả chín cùng với quả xanh để làm gì.

Lời giải:

Quả đang chín sản sinh nhiều êtilen nên người ta xếp quả chín cùng với quả xanh để quả chín giải phóng êtilen kích thích tăng nhanh quá trình chín của các quả xanh được xếp chung.

Bài 1 (trang 142 SGK Sinh 11): Hoocmôn thực vật là gì? Nêu các đặc điểm chung của chúng.

Lời giải:

Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra, có tác dụng điều hòa hoạt động sống của cây.

Các đặc điểm chung của hoocmôn thực vật:

– Được tạo ra ở một nơi nhưng gây phản ứng ở một nơi khác trong cây, hoocmôn thực vật được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây.

– Với nồng độ rất thấp nhưng gây những biến đổi rất lớn trong cơ thể.

– Tính chuyên hóa thấp hơn nhiều so với hoocmôn động vật bậc cao.

Bài 2 (trang 142 SGK Sinh 11): Có mấy nhóm hoocmôn thực vật. Nêu tên các hoocmôn của mỗi nhóm và ví dụ về tác dụng của chúng.

Lời giải:

Có 2 nhóm hoocmôn thực vật:

* Nhóm kích thích sinh trưởng:

– Auxin (AIA): kích thích quá trình nguyên phân và sinh trưởng dãn dài của tế bào; tham gia vào hướng động, ứng động; kích thích hạt nảy mầm; kích thích ra rễ phụ; kích thích phát triển chồi đỉnh và ức chế sự sinh trưởng của chồi bên.

– Gibêrelin (GA): tăng số lần nguyên phân, tăng sinh trưởng dãn dài tế bào; kích thích sự nảy mầm của chồi; tạo quả không hạt; tăng tốc độ phân giải tinh bột; kích thích sinh trưởng tăng chiều cao thân.

– Xitôkinin: kích thích sự phân chia tế bào, làm chậm quá trình già hóa của cơ thể; kích thích nảy chồi nách trong nuôi cấy mô thực vật khi kết hợp với auxin.

* Nhóm ức chế sinh trưởng:

– Êtilen: thúc quả nhanh chín, gây rụng lá ở cây.

– Axit abxixic (AAB): kích thích sự rụng lá, sự ngủ của hạt và chồi cây; ảnh hưởng sự đóng mở khí khổng và loại bỏ hiện tượng sinh con.

Bài 3 (trang 142 SGK Sinh 11): Nêu 2 biện pháp sản xuất nông nghiệp có ứng dụng các hoocmôn thực vật.

Lời giải:

2 biện pháp sản xuất nông nghiệp có ứng dụng các hooc môn thực vật là: (chọn 2 biện pháp bất kì).

+ Nuôi cấy tê bào và mô thực vật: sử dụng AIA, GA, xitôkinin với tỷ lệ phù hợp để nhân giống thực vật nhanh chóng.

+ Tạo quả không hạt: sử dụng GA.

+ Kích thích hạt nảy mầm, kích thích ra rễ ở cây con: AIA, GA.

+ Làm quả chín nhanh (đặt xen lẫn các quả chín ít với các quả chín nhiều sẽ làm nhanh quá trình chín của quả): êtilen, đất đèn,…

Bài 4 (trang 142 SGK Sinh 11): Điều cần tránh trong việc ứng dụng các chất điều hòa sinh trưởng nhân tạo là gì, vì sao?

Lời giải:

Không nên sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng nhân tạo vào các sản phẩm trực tiếp làm thức ăn. Vì: Các chất nhân tạo không có các enzim phân giải, chúng sẽ được tích lũy lại trong nông phẩm gây độc hại cho người và gia súc.