Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 1: Hãy chỉ ra những chỗ sai trong các công thức sau và viết lại cho đúng.

Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9

Bài 2: Hãy viết công thức cấu tạo của các chất có công có công thức phân tử sau CH3Br, CH4O, CH4, C2H6, C2H5Br. Biết rằng brom có hóa trị I.

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9

Bài 3: Hãy viết công thức cấu tạo dạng mạch vòng ứng với các công thức phân tử sau: C3H6, C4H8, C5H10.

Lời giải:

Bài 4: Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất?

Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9

Các công thức a), c), d) đều là công thức phân tử của rượu etylic C2H5OH (CH3CH2OH).

Các công thức b), e) là công thức phân tử của ete: CH3OCH3.

Bài 5: Phân tử hợp chất hữu cơ A, có hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3g chất A thu được 5,4g H2O. Hãy xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là 30g.

Lời giải:

Gọi CT tổng quát của hợp chất hữu cơ A, có 2 nguyên tố là CxHy

PTHH: 4CxHy     +     (4x + y)O2     →     4xCO2     +     2yH2O (1)

                4 mol          (4x + y) mol                 4x mol           2y mol

                0,1 mol                                                     0,3 mol

nA = 3 / 30 = 0,1 (mol); nH2O = 5,4/18 = 0,3 (mol)

Từ PT(1) ta có tỉ lệ: 4 / 0,1 = 2y / 0,3 ⇒ y = 6.

Mặt khác: MA = 12x + y = 30

Thay y = 6 vào ta có x = 2. Vậy công thức của A là C2H6