Bài 43: Pha chế dung dịch

Bài 1: Làm bay hơi 60g nước từ dung dịch có nồng độ 15% được dung dịch mới có nồng độ 18%. Hãy xác định khối lượng của dung dịch ban đầu.

Lời giải:

Gọi m là khối lượng dung dịch ban đầu

Khối lượng dung dịch sau khi làm bay hơi nước bằng (m-60)g.

Khối lượng chất tan trước và sau là không đổi. Ta có:

Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8

    ⇔ 15.m = 18(m – 60)

    ⇔ 15m = 18m – 1080

    ⇔ 3m = 1080 m = 360 (g)

Vậy khối lượng dung dịch trước khi bay hơi là 360 gam.

Bài 2: Đun nhẹ 20g dung dịch CuSO4 cho đến khi nước bay hơi hết, người ta thu được chất rắn màu trắng là CuSO4 khan. Chất này có khối lượng là 3,6g. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4.

Lời giải:

C%=3,6/20 .100% = 18%

Bài 3: Cân lấy 10,6g Na2CO3 cho cốc chia độ có dung tích 0,5 lít. Rót từ từ nước cất vào cốc cho đến vạch 200ml. Khuấy nhẹ cho Na2CO3 tan hết, ta được dung dịch. Biết 1ml dung dịch này cho lượng là 1,05g.

Hãy xác định nồng độ phần trăm (c%) và nồng độ mol/l của dung dịch vừa pha chế được.

Lời giải:

Nồng độ % của dung dịch Na2CO3.

Mdd = V x d = 200 x 1,05 = 210g dung dịch Na2CO3.

C% Na2CO3 = 10,6/210 . 100% = 5,05%.

Nồng độ mol/l của dung dịch.

200ml = 0,2l.

nNa2CO3 = 10,6/106 = 0,1 mol.

CM = 0,1/0,2 = 0,5 mol/l.

Bài 4: Hãy điền những giá trị chưa biết vào những ô trống trong bảng, bằng cách thực hiện các tính toán theo mỗi cột.

Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8

Lời giải:

Dung dịch NaCl:

mdd = 30 + 170 = 200g; V= m/D = 200/1,1 ≈ 182ml = 0,182 l.

C% = (mct/mdd).100% = 15%

nNaCl = 30/58,5 = 0,51 mol;     CM = n/V = 0,51/0,182 = 2,8 M

Dung dịch Ca(OH)2 .

mdd = V.d = 200g; mH2O = mdd – mct = 199,85g;     C%= (mct/mdd).100% = 0,074% ;

nCa(OH)2 = 0,148/74 = 0,002 mol ;     V = 200ml = 0,2l ⇒ CM = n/V = 0,01M.

Dung dịch BaCl2.

mct = mdd . C% = 30g;     mH2O = 120g;     Vdd = m/D = 125ml = 0,125 l

nBaCl2 = 30/208 = 0,144 mol, CM = n/V = 1,152M.

Bài 5: Tìm độ tan của một muối trong nước bằng phương pháp thực nghiệm người ta có được những kết quả sau:

– Nhiệt độ của dung dịch muỗi bão hòa là 20oC.

– Chén sứ nung có khối lượng 60,26g.

– Chén sứ đựng dung dịch muối có khối lượng 86,26 g.

– Khối lượng chén nung và muối kết tinh sau khi làm bay hết hơi nước là 66,26 g.

Hãy xác định độ tan của muối ở nhiệt độ 20oC.

Lời giải:

mdd = 86,26 – 60,26 = 26(g)

mct = 66,26 – 60,26 = 6 (g) ⇒ mH2O = 26 – 6 = 20g

Độ tan của muối ở 20°C là:

S = 6.100/20 = 30 (g)

Vậy độ tan của muối ở 20°C là 30 gam