Bài 32: Kính lúp

Bài 1 (trang 208 SGK Vật Lý 11):

 Các dụng cụ quang phổ bổ trọ có tác dụng tạo ra ảnh ra sao? Định nghĩa số bội giác.

Lời giải:

Các tác đụng quang phổ bổ trợ cho mắt có tác dụng tạo ra ảnh ảo, sao cho các góc trông ảnh α lớn hơn góc trông trực tiếp vật αo.

Số bội giác G của một công cụ quang phổ bổ trợ cho mắt là tỉ số giữa góc trông ảnh α của một vật quang học đó với góc trông trực tiếp αo của vật đó khi đặt vật tại điểm cực cận của mắt.

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Bài 2 (trang 208 SGK Vật Lý 11): 

Kính lúp cấu tạo như thế nào?

Lời giải:

Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn (cỡ vài cm).

Bài 3 (trang 208 SGK Vật Lý 11):

 Vẽ đường truyền của chùm tia sáng ứng với mắt ngắm chừng kình lúp ở vô cực. Viết công thức só bội giác của kính lúp trong trường hợp này.

Lời giải

Vẽ đường truyền của chùm tia sáng ứng với mắt ngắm chừng kính lúp ở vô cực hình 32.2.

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

* Nếu ngắm chừng ở vô cực:

A1 B1 ở ∞ =>AB ở F

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Bài 4 (trang 208 SGK Vật Lý 11): 

Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến giá trị của số bội giác?

A. Kích thước vật

B. Đặc điểm của mắt

C. Đặc điểm của kính lúp.

D. Không có ( các yếu tố A, B, C đều ảnh hưởng).

Lời giải:

Công thức tính bội giác của kính lúp ngắm chừng ở vô cực:

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Trong đó OCc phụ thuộc vào đặc điểm của mắt. Qui ước khoảng cực cận của mắt thường là OCc=Đ=25cm. f là tiêu cự của ảnh.

* Yếu tố không ảnh hưởng đến giá trị của số bội giác là kích thước của vật.

Đáp số: A

Bài 6 (trang 208 SGK Vật Lý 11): 

Một học sinh cận thị có các điểm Cc,Cv cách mắt lần lượt là 10cm và 90 cm. Học sịnh này dùng kính lúp có độ tụ + 10dp để quan sát một vật nhỏ. Mắt đặt sát kính.

a) Vật phải đặt trong khoảng cách nào trước kính.

b) Một học sinh khác, có mắt không bị cận, ngắm chừng kính lúp nói trên ở vô cực. Cho OCc=25 cm. Tính số bội giác.

Lời giải:

OCc=10cm;OCv=90cm ;D=10dp;l=0

Sơ đồ tạo ảnh qua kính:

Tiêu cự của kính là:

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Với thấu kính (L) học sinh cận thị thấy rõ vật ở khoảng cách xa nhất dM khi ảnh ảo của nó ở cực viễn Cv và kính đeo sát mắt (l=0): dM’=l-OCv=-90cm

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Tương tự, học sinh cận thị thấy rõ vật ở khoảng cách gần nhất dm khi ảnh ảo của nó ở cận cực Cc: dm’=l-OCc=-10 cm

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Vậy phải đặt trong khoảng trước kính : 5cm ≤ d ≤ 9cm

b) Trường hợp học sinh mắt không bị tật, ngắm chừng kính lúp nói ở trên vô cực thì số bội giác là :

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Đáp số: a) 5cm≤ d ≤ 9cm b) G ∞=2,5