Bài 1. Điện tích. Định luật Cu-lông

Bài 1 (trang 9 SGK Vật Lý 11) : 

Điện tích điểm là gì?

Lời giải:

– Điện tích điểm là điện tích được coi như tập trung tại một điểm

– Một vật tích điện có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách tới điểm mà ta xét có thể coi là một điện tích điểm.

Bài 2 (trang 9 SGK Vật Lý 11) :

Phát biểu định luật Cu-lông.

Lời giải:

“Lực tương tác giữa hai điện tích điểm có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm, có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.”

Bài 3 (trang 9 SGK Vật Lý 11) 

Lực tương tác giữa các điện tích khi đặt trong một điện môi sẽ lớn hay nhỏ hơn khi đặt trong chân không?

Lời giải:

Lực tương tác giữa các điện tích đặt trong điện môi sẽ nhỏ hơn khi đặt trong chân không vì hằng số điện môi của chân không có giá trị nhỏ nhất (ɛ=1).

Bài 4 (trang 10 SGK Vật Lý 11)

 Hằng số điện môi của một chất cho ta biết điều gì?

Lời giải:

Hằng số điện môi của một chất cho biết khi đặt các điện tích trong môi trường điện môi đó thì lực tương tác Cu-lông giữa chúng sẽ giảm đi bao nhiêu lần so với khi đặt chúng trong chân không

Bài 5 (trang 10 SGK Vật Lý 11)

 Chọn câu đúng.

Khi tăng đồng thời khoảng cách và độ lớn của mỗi điện tích điểm lên gấp đôi thì lực tương tác giữa chung

A. Tăng lên gấp đôi

B. Giảm đi một nửa

C. Giảm đi bốn lần

D. Không thay đổi

Lời giải:

Gọi F là lực tương tác giữa hai điện tích q1, q2 khi cách nhau khoảng r.

F’ là lực tương tác giữa hai điện tích q1’=2.q1, q2’=2.q2 khi cách nhau khoảng r’=2r

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Đáp án: D

Bài 6 (trang 10 SGK Vật Lý 11) 

Trong trường hợp nào sau đây, ta có thể dựa vào định luật Cu-lông để xác định lực tương tác giữa các vật nhiễm điện?

A.Hai thanh nhựa đặt gần nhau.

B.Một thanh nhữa à một quả cầu đặt gần nhau.

C.Hai quả cầu nhỏ đặt xa nhau.

D.Hai quả cầu lớn đặt gần nhau

Lời giải:

Vì định luật Cu-lông chỉ xét cho các điện tích điểm (có kích thước nhỏ so với khoảng cách giữa chúng)

Đáp án :C

Bài 7 (trang 10 SGK Vật Lý 11) 

Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa định luật Cu-lông và định luật vạn vật hấp dẫn.

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Bài 8 (trang 10 SGK Vật Lý 11) :

Hai quả cầu nhỏ mang hai điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách xa nhau 10 cm trong không khí thì tác dụng lên nhau một lực 9.10-3 N. Xác định điện tích của quả cầu đó.

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11