Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Bài 1 (trang 86 SGK Hóa 10): Cho phản ứng : 2Na + Cl2 → 2NaCl.

Trong phản ứng này, nguyên tử natri.

A. bị oxi hóa.

B. bị khử.

C. vừa bị oxi hóa, vừa bị khử.

D. không bị oxi hóa, không bị khử.

Chọn đáp án đúng

Lời giải:

A đúng.

Bài 2 (trang 86 SGK Hóa 10): Cho phản ứng: Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu.

Trong phản ứng này, 1 mol ion Cu2+;

A. đã nhận 1 mol electron.

B. đã nhận 2 mol electron.

C. đã nhường 1 mol electron.

D. đã nhường 2 mol electron.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

B đúng

Bài 3 (trang 86 SGK Hóa 10): Cho các phản ứng sau:

A. Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4

B. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

C. NaH + H2O → NaOH + H2

D. 2F2 + 2H2O → 4HF + O2

Phản ứng nào không phải phản ứng oxi hóa – khử?

Lời giải:

A đúng.

Vì không có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố trước và sau phản ứng

Bài 4 (trang 86 SGK Hóa 10): Dấu hiện để nhận biết một phản ứng oxi hóa – khử:

A. Tạo ra chất kết tủa.

B. Tạo ra chất khí.

C. Có sự thay đổi màu sắc của các chất.

D. Có sự thay đổi số oxi hóa của một hay một số nguyên tố.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

D đúng.

Bài 5 (trang 87 SGK Hóa 10): Trong những phản ứng sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử? Giải thích.

a) SO3 + H2O → H2SO4

b) CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

c) C + H2O → CO + H2

d) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

e) Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

f) 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

Lời giải:

Trong những phản ứng trên chỉ có phản ứng c), e), f) là những phản ứng oxi hóa – khử vì có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10

Bài 6 (trang 87 SGK Hóa 10): Lấy ba thí dụ phản ứng hóa hợp thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử và ba thí dụ phản ứng hóa hợp không là loại phản ứng oxi hóa – khử.

Lời giải:

– Ba thí dụ phản ứng hóa hợp thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử :

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10

– Ba thí dụ phản ứng hóa hợp không thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử :

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10

Bài 7 (trang 87 SGK Hóa 10): Lấy ba thí dụ phản ứng phân hủy là loại phản ứng oxi hóa – khử và ba thí dụ phản ứng phân hủy không là loại phản ứng oxi hóa – khử.

Lời giải:

– Ba thí dụ phản ứng phân hủy là phản ứng oxi hóa – khử:

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10

– Ba thí dụ phản ứng phân hủy không phải là phản ứng oxi hóa – khử:

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10

Bài 8 (trang 87 SGK Hóa 10): Vì sao phản ứng thế luôn luôn là loại phản ứng oxi hóa – khử?

Lời giải:

Sỡ dĩ phản ứng thế luôn luôn là loại phản ứng oxi hóa – khử vì trong phản ứng thế, bao giờ cũng có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố.

Bài 9 (trang 87 SGK Hóa 10): Viết phương trình hóa học của các phản ứng biểu diễn các chuyển đổi sau:

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10

Trong các phản ứng trên, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử?

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10

Phản ứng oxi hóa – khử là (1) và (2).

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10

Phản ứng oxi hóa – khử là: (1), (2), (3)