Bài 1: Thành phần nguyên tử

Bài 1 (trang 9 SGK Hóa 10): Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là:

A. Electron và proton.

B. Proton và nơtron.

C. Nơtron và electon.

D. Electron, proton và nơtron.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Đấp số đúng là câu B: Proton và notron

Bài 2 (trang 9 SGK Hóa 10): Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là:

A. Electron và proton.

B. Proton và nơtron.

C. Nơtron và electon.

D. Electron, proton và nơtron.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Đáp số đúng là câu D: Nơtron, proton và electron.

Bài 3 (trang 9 SGK Hóa 10): Nguyên tử có đường kính gấp khoảng 10.000 lần đường kính hạt nhân. Nếu ta phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính 6cm thì đường kính nguyên tử sẽ là:

A. 200.

B. 300.

C. 600.

D. 1200M.

Lời giải:

Đáp số đúng là câu C : 600m.

Đường kính hạt nhân khi phóng to : 6cm.

Đường kính nguyên tử: 6cm × 10.000 = 60.000cm = 600m.

Bài 4 (trang 9 SGK Hóa 10): Tìm tỉ số về khối lượng của electron so với proton, so với nơtron. .

Lời giải:

Tỉ số về khối lượng của electron so với proton là:

Bài 5 trang 9 sgk Hóa học 10 | Giải bài tập Hóa học 10

Tỉ số về khối lượng của electron so với nơtron là:

Bài 5 trang 9 sgk Hóa học 10 | Giải bài tập Hóa học 10

Bài 5 (trang 9 SGK Hóa 10): Nguyên tử kẽm có bán kính r = 1,35.10-1 nm, khối lượng nguyên tử là 65u.

a) Tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm.

b) Thực tế hầu như toàn bộ khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân với bán kính r = 2.10-6nm. Tính khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm.

Cho biết Vhình cầu = 4/3 π.r3.

Lời giải:

a) rZn = 1,35. 10-1 nm = 0,135.10-7 cm (1nm = 10-9m)

1u = 1,6600.10-24 g.

mZn = 65 × 1,6600.10-24 g = 107,9.10-24g.

Bài 5 trang 9 sgk Hóa học 10 | Giải bài tập Hóa học 10

b) mhạt nhân Zn = 65u => 107,9 ×10-24 gam.

rhạt nhân Zn = 2.10-6nm = (2.10-6 × 10-7)cm = 2.10-13 cm.

Bài 5 trang 9 sgk Hóa học 10 | Giải bài tập Hóa học 10

Bài 5 trang 9 sgk Hóa học 10 | Giải bài tập Hóa học 10Bài 5 trang 9 sgk Hóa học 10 | Giải bài tập Hóa học 10Bài 5 trang 9 sgk Hóa học 10 | Giải bài tập Hóa học 10