Bài 2: Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị

Bài 1 (trang 13 SGK Hóa 10): Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng:

A. Số khối.

B. Số notron.

C. Số proton.

D. Số notron và số proton.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Câu đúng là câu C.

Bài 2 (trang 13 SGK Hóa 10): Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ các đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hóa học vì nó cho biết:

A. Số khối.

B. Số hiệu nguyên tử Z.

C. Nguyên tử khối của nguyên tử.

D. Số khối A và số hiệu nguyên tử Z.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Câu trả lời đúng là câu D.

Bài 3 (trang 14 SGK Hóa 10): Nguyên tố cacbon có hai đồng vị …

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10

Nguyên tử khối trung bình của cacbon là:

a) 12,500.

b) 12,011.

c) 12,022.

d) 12,055.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Đáp số đúng là b

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10

Bài 4 (trang 14 SGK Hóa 10): Hãy xác định điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của các nguyên tử thuộc các nguyên tố sau:

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10

Bài 5 (trang 14 SGK Hóa 10): Đồng có hai đồng vị bền Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 và Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Tính thành phần phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vị

Lời giải:

Gọi x là thành phần % của đồng vị Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10

Ta có:

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10

Bài 6 (trang 14 SGK Hóa 10): Hidro có nguyên tử khối là 1,008. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị …

Lời giải:

Gọi % đồng vị Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 là a:

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10

m của 1ml H2O: 1 gam

⇒ MH2O = 2. 1,008 + 16 = 18,016u

Khối lượng của 1 mol H2O là 18,016g.

Trong 1 mol nước % khối lượng Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10

(Do 1 phân tử H2O có 2 nguyên tử H, và MH = 2 trong đồng vị Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 )

1mol có 6.1023 nguyên tử

⇒ Số nguyên tử của đồng vị Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 có là:

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10

Bài 7 (trang 14 SGK Hóa 10): Oxi tự nhiên là một hỗn hợp các đồng vị …

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10

Lời giải:

Giả sử có 10000 nguyên tử O ta có

Tỉ lệ mỗi đồng vị O trong hỗn hợp 3 đồng vị:

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10

Khi có một nguyên tử 17O thì số nguyên tử:

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10

18O là: 204/39 = 5 nguyên tử

Bài 8 (trang 14 SGK Hóa 10): Agon tách ra từ không khí là hỗn hợp ba đồng vị: …

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10