Unit 5 lớp 7: Communication (phần 1 → 4 trang 53 SGK Tiếng Anh 7 mới)

1. Listen to a celebrity chef, Austin Nguyen talking about his favourite food. Which food in Extra vocabulary does he talk about? (Nghe đầu bếp nổi tiếng Austin Nguyen đang nói về món ăn ưa thích của mình. Anh ta có nói đến đồ ăn nào trong phần Extra vocabulary?)

Bài nghe:

He talk about sticky rice.

2. What are your favourite food and drink? Write your answers in the table below. (Những đồ ăn thức uống ưa thích của bạn là gì? Viết câu trả lời vào bảng dưới đây.)

Questions Your Answers
1. What’s your favourite food? It’s Pho bo.
2. How does it taste? It tastes delicious.
3. What’s your favourite drink? It’s orange juice.
4. When do you often drink it? I usually drink in the morning.
5. What foreign food/ drink do you like? It’s McDonald.
6. What new food do you want to try? I like sushi.
7. What food do you hate? I hate noodles.
8. What food can you cook? I can cook omelette.

3. Now, interview three students about their favourite foods and drinks. Write theứ answers in the table below. (Bây giờ, phỏng vấn 3 bạn học sinh về đồ ăn, thức uống ưa thích của họ. Viết câu trá lòi của họ vảo bảng sau.)

Questions Student 1 Student 2 Student 3
1. What’s your favorite food? omelette noodles chicken noodle
2.How does it taste? fragrant salty, fragrant fragrant, salty, delicious
3.What’s your favorite drink? lemonade orange juice apple juice
4. When do you often drink it? in the morning in the afternoon in the morning
5. What foreign food/ drink do you like? spaghetti beefsteak champagne
6. What new food do you want to try? kimchi sushi sushi
7. What food do you hate? hot pot beef pork
8. What food can you cook? omelette noodles noodles

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *