Unit 12 lớp 7: Skills 2 (phần 1 → 5 trang 65 SGK Tiếng Anh 7 mới)

1. Look at the film poster below. What do you think the film is about? (Nhìn vào tấm áp phích phim dưới đây. Bạn nghĩ bộ phim nói về gì?)

Maybe if s about a millionaire from a slum.

Để học tốt tiếng anh 7 mới | Giải bài tập tiếng anh 7 mới

2. Listen to the film review and check your ideas. (Lắng nghe bài đánh giá bộ phim và kiểm tra ý kiến của bạn.)

Bài nghe:

Để học tốt tiếng anh 7 mới | Giải bài tập tiếng anh 7 mới

Nội dung bài nghe:

The film Slumdog Millionaire is based on a book called Q and A, written by Vikas Warup. If s about a young man from an Indian slum who wins a lot of money on an Indian game show. However, the producers of the show think it is impossible for a boy from the slums – a “slumdog”- to be so smart. They are sure he cheated.

The film looks so beautiful. Ifs full of emotion, and it’s much more gripping than other films I’ve seen. Five stars!

Hướng dẫn dịch

Phim “Triệu phú khu ổ chuộf’ dựa theo một cuốn sách tựa đề là “Hỏi và trả lời”, được viết bởi Vikas Swamp. Phim nói về một chàng trai đến từ một khu ổ chuột Ấn Độ đã thắng được nhiều tiền trong một chương trình gameshow. Tuy nhiên, những nhà sản xuất chương trình lại cho rằng điều đó là không thể đối với một anh chàng đến từ khu ổ chuột – “Một đứa trẻ ổ chuột” quá thông minh. Họ chắc chắn rằng cậu ta gian lận. Phim có nhiều hình ảnh đẹp. Bộ phim giàu cảm xúc và nó hay hơn những bộ phim mà tôi đã từng xem.

Đánh giá 5 sao!

3. Listen again and answer the questions (Nghe lại và trả lời câu hỏi)

Bài nghe:

1. The film is based on a book called Q and A.

2. The main character of the film is a boy from an Indian slum.

3. He wins a lot of money in an Indian game show.

 

4. Because he is a boy from a slum.

5. It looks beautiful, is full of emotions and is gripping.

4. Read the passage about the slum featured in “Slumdog Millionaire”. Underline the words/ phrases to describe Dharavi slum and to show the changes in its population. (Đọc đoạn văn sau về khu ổ chuột trong phim “Triệu phú khu ổ chuột”. Gạch dưới các từ/ cụm từ miêu tả khu ổ chuột Dharavi đế trình bày về sự thay đổi về dân số của nó)

Gợi ý:

– largest slum in the world

– much bigger

– fishing village with a few thousand people

– one hundred thousand people

– has grown and grown

Hướng dẫn dịch

Khu ổ chuột Dharavi nằm ở Ấn Độ. Đó là một trong những khu ổ chuột lớn nhất thế giới. Ngày nay, dân số của Dharavi là hơn một triệu người, lớn hơn rất nhiều so với năm 1890. Lúc đó Drahavi là một làng chài với dân số vài ngàn người. Vào năm 1950, dân số là khoảng 100.000 người. Kể từ đó Dharavi liên tục mở rộng.

5. Look at the chart below. It shows the population change in Ho Chi Minh City over the past 30 years. Write a short paragraph describing the change. Use the passage in 4 to help you (Nhìn vào bảng bên dưới. Nó trình bày sự thay đổi về dân số ở Thành phố Hồ Chí Minh trong 30 năm qua. Viết một đoạn văn ngắn miêu tả sự thay đối. Sử dụng đoạn văn trong bài 4 để giúp bạn.)

Để học tốt tiếng anh 7 mới | Giải bài tập tiếng anh 7 mới

Ho Chi Minh City grows very fast in population from 1979 to 2009. In 1979 it has only 3,4 million people. Ten years later it increases a little with a population of 3,9 million. This number increases sharply from 1989 to 2009. It has added more than three million people to the population of Ho Chi Minh City. We can see that in only more than 30 years, the population has doubled. It has grown so fast!

Hướng dẫn dịch

Thành phố Hồ Chí Minh có dân số tăng rất nhanh từ năm 1979 đến năm 2009. Thành phố chỉ có 3,4 triệu người vào năm 1979. 10 năm sau, dân số thành phố tăng nhẹ lên 3,9 triệu người. Con số này tăng lên nhanh chóng từ năm 1989 đến năm 2009. Dân số thành phố đã tăng thêm 3 triệu người. Chúng ta thấy rằng chỉ trong hơn 30 năm, số dân thành phố đã tăng gấp đôi. Dân số thành phố đã tăng lên quá nhanh!

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *