Unit 12 lớp 7: Skills 1 (phần 1 → 5 trang 64 SGK Tiếng Anh 7 mới)

1. Look at the list of cities below. Which do you think has the largest population? Share your ideas with your partner. (Nhìn vào danh sách các thành phố dưới đây. Nơi nào bạn nghĩ có dân số đông nhất? Chia sẻ ý kiến của bạn với bạn cùng lớp.)

A: Tôi nghĩ Luân Đôn là số 1, có phải không?

B: Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ Thượng Hải là lớn nhất.

2. Read the passage below and check your answer. (Đọc bài văn dưới đây và kiểm tra câu trả lời của bạn.)

1. Tokyo 2. Shanghai 3. Jakarta 4. Manila 5. London

3. Read the passage again. Choose the correct heading for each paragraph. (Đọc lại đoạn văn. Chọn tiêu đề đúng cho mỗi đoạn.)

1. Population explosion.

2. Which are the biggest?

3. Problems for the poor.

4. Issues for everyone.

Hướng dẫn dịch

Sự hình thành của các siêu đô thị

1. Sự bùng nổ dân số

Có thể bạn đang đọc bài báo này trong một thành phố lớn. Tốc độ tăng trưởng dân số đang nhanh hơn bao giờ hết, đặc biệt tại các thành phố như Tokyo hay Thượng Hải.

2. Thành phố nào có dân số lớn nhất

Người dân từ vùng quê di chuyên lên thành phố để tìm việc làm và tìm một cuộc sống tốt hơn. Những thành phố này rất lớn và chúng được gọi là siêu đô thị. Lớn nhất là Tokyo, theo sau là Thượng Hải, Jakarta và Manila. Kế tiếp là Luân Đôn với một dân số tương đối nhỏ là 15 triệu.

3. Những vấn đề đối với người nghèo.

Tuy vậy, cuộc sống trong các thành phố không phải lúc nào cũng tốt hơn. Nạn vô gia cư là một vấn đề lớn. Những người này có nhà thì tập trung trong những khu ổ chuột, y tế nghèo nàn và bệnh tật là vấn đề.

4. Những vấn đề của tất cả mọi người.

Những vấn đề cũng ảnh hưởng đến cả những người giàu có hơn. Giao thông tắc nghẽn hàng giờ trên đường phố trong các thành phố như Bangkok và Mexico City, ô nhiêm không khí trong các thành phố nghiêm trọng đến nỗi người ta không muốn ra ngoài.

 

4. Read the passage again and choose the best answer A, B, or C (Đọc đoạn hội thoại và chọn câu trả lời đúng nhất A, B, hoặc C)

1. C 2. C 3. C 4. C 5. B

5. Work in groups. Look at the places below and discuss some possible disadvantages that people using them may have. (Làm việc theo nhóm. Nhìn vào các địa điểm dưới đây và thảo luận các bất lợi mà người ở đó có thể gặp phải.)

1. One disadvantage of an overcrowded school is that there is not enough space for the students to play. Healthcare service, the library or the canteen may face problems too.

2. One disadvantage of an overcrowded bus is that there aren't enough seat for people. The noise is also a problem. It's very uncomfortable to be in a crowded bus. Moreover, crime has more chance to happen.

3. One disadvantage of an overcrowded block of flats is that there won't be enough space to play or space for collective activities. Moreover, noise is a problem and the air may not be fresh.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *