Soạn bài: Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)

I. Dùng từ không đúng nghĩa

1. Lỗi dùng từ

a, Từ dùng sai: “yếu điểm” – điểm quan trọng nhất

b, Từ dùng sai: “đề bạt” – những người có vị thế cao hơn cất nhắc người ở vị trí thấp hơn lên giữ trọng trách, nhiệm vụ

c, Từ dùng sai: “chứng thực”- xác nhận bằng hành động việc làm của bản thân.

2. Thay thế bởi các từ:

a, Điểm yếu

b, Đề đạt

c, Chứng kiến

II. LUYỆN TẬP

Bài 1 (trang 75 sgk ngữ văn 6 tập 1)

a, Bản tuyên ngôn

b, Tương lai xán lạn

c, Bôn ba hải ngoại

d, Bức tranh thủy mặc

e, Nói năng tùy tiện

Bài 2 (trang 75 sgk ngữ văn 6 tập 1)

a, Khinh khỉnh

b, Khẩn trương

c, Băn khoăn

Bài 3 (trang 76 sgk ngữ văn 6 tập 1) Chữa lỗi dùng từ

a, Tống: chỉ hoạt động của tay

b, Thực thà: tính người tự bộc lộ một cách tự nhiên, không giả tạo

c, Tinh tú: Những thứ đẹp, sáng giá

Bài 4 (trang 76 sgk ngữ văn 6 tập 1) Nghe viết chính tả