Bài 15: Công suất

Bài C1 (trang 52 SGK Vật Lý 8): 

Tính công thưc hiện được của anh An và anh Dũng.

Lời giải:

– Trọng lượng của 10 viên gạch là: P1= 10.16 = 160N.

Công của An thực hiện là: A1 = P1.h = 160.4 = 640J.

– Trọng lượng của 15 viên gạch là: P2 = 15.16 = 240 N.

Công của Dũng thực hiện là: A2 = P2.h = 240.4 = 960J.

Bài C2 (trang 52 SGK Vật Lý 8): 

Trong các phương án sau đây, có thể chọn những phương án nào để biết ai là người làm việc khỏe hơn?

a. So sánh công thực hiện được của hai người, ai thực hiện được công lớn hơn thì người đó làm việc khỏe hơn.

b. So sánh thời gian kéo gạch lên cao của hai người, ai làm mất ít thời gian hơn thì người đó làm việc khỏe hơn.

c. So sánh thời gian của hai người để thực hiện được cùng một công, ai làm việc mốt ít thời gian hơn (thực hiện công nhanh hơn) thì người đó làm việc khỏe hơn.

d. So sánh công của hai người thực hiên trong cùng một thời gian, ai thực hiện được công lớn hơn thì người đó làm việc khỏe hơn.

Lời giải:

Có thể thực hiện được theo phương án c hoặc d: So sánh thời gian của hai người để thực hiện được cùng một công, ai làm việc mất ít thời gian hơn (thực hiện công nhanh hơn) thì người đó làm việc khỏe hơn hoặc so sánh công của hai người thực hiện trong cùng một thời gian, ai thự hiện được công lớn hơn thì người đó làm việc khỏe hơn.

Bài C3 (trang 52 SGK Vật Lý 8): 

Từ kết quả của C2, hãy tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận sau: Anh…(1)….làm việc khỏe hơn vì…..(2)…

Lời giải:

Anh Dũng làm việc khỏe hơn vì trong cùng một khoảng thời gian anh Dũng thực hiện được một công lớn hơn.

.

Bài C4 (trang 53 SGK Vật Lý 8):

 Tính công suất của anh An và anh Dũng trong ví dụ ở đầu bài học.

Lời giải:

Công suất của An là:

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8

Công suất của Dũng là:

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8

Bài C5 (trang 53 SGK Vật Lý 8):

 Để cày một sào đất, người ta dùng trâu cày thì mất 2 giờ, nhưng nếu dùng máy cày Bông Sen thì chỉ mất 20 phút. Hỏi trâu hay máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?

Lời giải:

Cùng cày một sào đất nghĩa thực hiện công A như nhau.

Công suất khi dùng trâu là:

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8

Công suất khi dùng máy là:

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8

Ta có:

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8

Vậy dùng máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn 6 lần.

Bài C6 (trang 53 SGK Vật Lý 8): 

Một con ngựa kéo một cái xe đi đều với vận tốc 9 km/h. Lực kéo của ngựa là 200N.

a. Tính công suất của ngựa.

b. Chứng minh rằng P = F.v.

Lời giải:

a) Trong 1h, con ngựa kéo xe đi được quãng đường là:

s = vt = 9.1 = 9 km = 9000 m

Công của lực ngựa kéo trong 1 giờ là:

A = F.S = 200.9000 = 1800000 J

Công suất của ngựa trong 1 giờ = 3600 (s) là:

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8

b) Ta có:

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8