Bài 11: Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét

II. Nội dung thực hành

C1 (trang 40 SGK Vật Lý 8):

 Xác định độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét bằng công thức FA = …..

Lời giải:

Công thức: FA = dV

C2 (trang 41 SGK Vật Lý 8): 

Thể tích V của vật được tính thế nào?

V = ….. – …..

Lời giải:

V = V2 – V1

C3 (trang 41 SGK Vật Lý 8): 

Trọng lượng của phần bị vật chiếm chỗ được tính bằng cách nào?

PN = ….. – …..

Lời giải:

PN = P2 – P1

III. Mẫu báo cáo thực hành

C4 (trang 42 SGK Vật Lý 8):

 Viết công thức tính lực đẩy Ác-si-mét. Nêu tên và đơn vị của các đại lượng có mặt trong công thức?

Lời giải:

– Công thức: FA = dV

– Trong đó: d là trọng lượng riêng của chất lỏng,

         V là phần thể tích bị vật chiếm chỗ.

C5 (trang 42 SGK Vật Lý 8):

 Muốn kiểm chứng độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét ta cần đo những đại lượng nào?

Lời giải:

a) Đo V

b) Đo P