Bài 12: Sự nổi

Bài C1 (trang 43 SGK Vật Lý 8):

 Một vật ở trong lòng chất lỏng chịu tác dụng của những lực nào, phương và chiều của chúng có giống nhau không?

Lời giải:

Vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của lực đẩy Ácsimét và trọng lực P. Hai lực này đều có phương thẳng đứng, trong đó lực đẩy Ácsimét có chiều từ dưới lên trên còn trọng lực có chiều từ trên xuống dưới.

Bài C2 (trang 43 SGK Vật Lý 8): 

Có thể xảy ra 3 trường hợp sau đây đốì với trọng lượng P của vật và độ lớn FA của lực đẩy Ác-si-mét:

a) FA P       b) FA = P       c) FA > P

Hãy vẽ các vectơ lực tương ứng với 3 trường hợp trên vào hình vẽ trên và chọn cụm từ thích hợp trong số các cụm từ sau đây cho các chỗ trống trong các câu trong hình 12.1:p>

(1) Chuyển động lên trên: (Nổi lên mặt thoáng).

(2) Chuyến động xuống dưới: (Chìm xuống đáy bình).

(3) Đứng yên: (Lơ lửng trong chất lỏng).

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8

a) Vật chuyến động xuống dưới: (Chìm xuống đáy bình).

 

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8

b) Vật đứng yên: (Lơ lửng trong chất lỏng).

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8

c) Vật chuyển động lên trên: (Nổi lên mặt thoáng).

Bài C3 (trang 44 SGK Vật Lý 8): 

Tại sao miếng gỗ thả vào nước lại nổi?

Lời giải:

Do trọng lượng riêng của gỗ nhỏ hơn so với trọng lượng riêng của nước nên khi thả miếng gỗ vào nước nó sẽ nổi.

Bài C4 (trang 44 SGK Vật Lý 8):

 Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước, trọng lượng P của nó và lực đẩy Ác-si-mét có bằng nhau không? Tại sao?

Lời giải:

Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước, trọng lượng P của nó và lực đẩy Ác-si-mét bằng nhau. Miếng gỗ nổi và đứng yên trên mặt nước nghĩa là trọng lực P và lực đẩy Ác-si-mét cân bằng nhau.

Bài C5 (trang 44 SGK Vật Lý 8): 

Trong hình 12.2. Độ lớn của lực đẩy Ácsimét được tính bằng biểu thức: FA = d.V, Trong dó d là trọng lượng riêng của chất lỏng, còn V là gì? Trong các câu trả lời sau đây, câu nào không đúng?

A. V là thể tích của phần nước bị miếng gỗ chiếm chỗ.

B. V là thế tích của cả miếng gỗ.

C. V là thế tích của phần miếng gỗ chìm trong nước.

D. V là thể tích được gạch chéo.

Lời giải:

Chọn đáp án B. V là thế tích của cả miếng gỗ.

ài C6 (trang 44 SGK Vật Lý 8):

 Biết P = dv. V (trong đó dv là trọng lượng riêng của chất làm vật. V là thể tích của vật) và FA = d1. V (trong đó d1 là trọng lượng riêng của chất lòng), hãy chứng minh rằng nếu vật là một khối đặc nhúng ngập vào trong chất lỏng thì:

– Vật sẽ chìm xuống khi: dv > d1.

– Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khi: dv = d1.

– Vật sẽ nổi lên mặt chất lỏng khi: dv < d1.

Lời giải:

So sánh trọng lượng của vật và lực đẩy Ác-si-mét do chất lỏng tác dụng lên vật:

P = dv.V và F = d1.V. Nếu:

– dv > d1 thì P > F: Vật sẽ chìm xuống.

– dv = d1 thì P = F: Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng.

– dv < d1 thì P < F: Vật sẽ nổi lên mặt chất lỏng.

Bài C7 (trang 44 SGK Vật Lý 8): 

Hãy giúp Bình trả lời An trong phần đố nhau ở đầu bài.

Lời giải:

Do cấu trúc của hòn bi thép và chiếc tàu bằng thép khác nhau nên trọng lượng riêng hai vật này khác nhau. Tàu bằng thép rất nặng nhưng lại rỗng bên trong (trong là không khí hay những vật liệu nhẹ khác) do dó nêu xét cả con tàu thì trọng lượng riêng của tàu nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước nên tàu nổi trên mặt nước. Trong khi đó trọng lượng riêng của viên bi thép lớn hơn trong lượng riêng của nước nên nó chìm

Bài C8 (trang 44 SGK Vật Lý 8): 

Thả một hòn bi thép vào thủy ngân thì bi nổi hay chìm? Tại sao?

Lời giải:

Do trọng lượng riêng của thép (78000 N/m3) nhỏ hơn trọng lượng riêng của thủy ngân (136000 N/m3) nên khi thả hòn bi thép vào thủy ngân thì hòn bi sẽ nổi.

Bài C8 (trang 44 SGK Vật Lý 8):

 Thả một hòn bi thép vào thủy ngân thì bi nổi hay chìm? Tại sao?

Lời giải:

Do trọng lượng riêng của thép (78000 N/m3) nhỏ hơn trọng lượng riêng của thủy ngân (136000 N/m3) nên khi thả hòn bi thép vào thủy ngân thì hòn bi sẽ nổi.