Bài 53: Hoạt động cấp cao ở người

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 53 trang 170: Hãy tìm ví dụ trong thực tiễn đời sống về sự hình thành các phản xạ mới và ức chế các phản xạ không còn thích hợp nữa.

Trả lời:

– Hình thành phản xạ mới ví dụ như đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

– Ức chế phản xạ không còn thích hợp ví dụ như ức chế phản xạ khóc khi ngủ dậy của trẻ sơ sinh.

Bài 1 (trang 171 sgk Sinh học 8) : Ý nghĩa của sự thành lập và ức chế các phản xạ có điều kiện trong đời sống con người ?

Lời giải:

– Phản xạ có điều kiện hình thành ở trẻ mới sinh từ rất sớm. Các phản xạ có điều kiện với ánh sáng, màu sắc, âm thanh dần được thành lập. Trẻ càng lớn, số lượng phản xạ có điều kiện xuất hiện càng nhiều và càng phức tạp. Bên cạnh đó là quá trình ức chế phản xạ nếu phản xạ đó không cần thiết.

– Sự hình thành và ức chế các phản xạ có điều kiện ở người là 2 quá trình thuận nghịch quan hệ mật thiết với nhau, nhờ đó mà cơ thể thích nghi với những điều kiện sống luôn thay đổi, là cơ sở để hình thành thói quen, tập quán, nếp sống có văn hóa ở người.

Bài 2 (trang 171 sgk Sinh học 8) : Tiếng nói và chữ viết có vai trò gì trong đời sống con người ?

Lời giải:

– Tiếng nói và chữ viết là kết quả của sự khái quát hóa và trừu tượng hóa các sự vật, hiện tượng cụ thể, thuộc hệ thống tín hiệu thứ 2, tín hiệu gây ra các phản xạ có điều kiện cấp cao.

– Tiếng nói và chữ viết là phương tiện để con người giao tiếp, trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm cho nhau và các thế hệ sau, là cơ sở của tư duy.