Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 59 trang 185: Hãy kể tên các tuyến nội tiết chịu ảnh hưởng của các hoocmon tiết ra từ tuyến yên?

Trả lời:

Các tuyến nội tiết chịu ảnh hưởng của các hoocmon tiết ra từ tuyến yên là:

– Buồng trứng, tinh hoàn

– Tuyến giáp

– Tuyến trên thận

– Tuyến sữa

Bài 1 (trang 186 sgk Sinh học 8) : Trình bày cơ chế hoạt động của tuyến tụy

Lời giải:

– Sự phối hợp hoạt động của các tế bào α và β của đảo tụy trong tuyến tụy khi lượng đường trong máu giảm hay tăng chính là để giữ cho nồng độ đường trong máu được ổn định.

– Khi lượng đường trong máu giảm (sau hoạt động mạnh hoặc đói kéo dài) không chỉ các tế bào α của đảo tụy hoạt động tiết glucagon mà còn có sự phối hợp hoạt động của cả 2 tuyến trên thận. Tuyến này tiết cooctizon để góp phần vào sự chuyển hóa lipit và prôtêin làm tăng đường huyết.

Bài 2 (trang 186 sgk Sinh học 8) : Nêu rõ mối quan hệ trong hoạt động điều hòa của tuyến yên đối với các tuyến nội tiết.

Lời giải:

Các tuyến yên không chỉ điều khiển các tuyến nội tiết mà ngược lại, hoạt động của tuyến yên đã được tăng cường hay kìm hãm cũng bị sự chi phối của hoocmon do các tuyến này tiết ra. Đó là cơ chế tự điều hòa của các tuyến nội tiết nhờ các thông tin ngược.