Bài 38: Rêu – cây rêu

Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 38 trang 126: Quan sát hình dạng của cây rêu và đối chiếu với H.38.1, em có thể nhạn ra được những bộ phận nào của cây?

Lời giải:

Quan sát cây rêu thật có thể nhận ra được rễ và thân cây rêu

Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 38 trang 126: Túi bào tử thuộc cơ quan sinh sản. Nhìn các chi tiết trong H.38.2, hãy cho biết rêu sinh sản phát triển nòi giống bằng gì, và đặc điểm cả túi bào tử?

Lời giải:

– Rêu sinh sản phát triển nòi giống bằng bào tử.

– Túi bào tử nằm trên ngọn của cây rêu, bên trong túi bào tử chứa bào tử

Bài 1 (trang 127 sgk Sinh học 6): Cấu tạo của cây rêu đơn giản như thế nào ?

Lời giải:

Cấu tạo của cây rêu rất đơn giản:

+ Các sợi nhỏ nằm dưới thân là rễ giả

+ Thân và lá chưa có mạch dẫn, thân không phân cành

+ Chưa có hoa, sinh sản bằng túi bào tử

Bài 2 (trang 127 sgk Sinh học 6): So sánh đặc điểm cấu tạo của rêu với tảo ?

Lời giải:

So sánh đặc điểm cấu tạo của rêu và tảo.

* Giống nhau: Cấu tạo cơ thể đơn giản

* Khác nhau:

Rêu Tảo
– Có thân và lá thật, rễ giả

– Cấu tạo đa bào

– Có cơ quan sinh sản là túi bào tử

– Chưa có rễ, thân, lá

– Cấu tạo đơn bào hoặc đa bào

– Chưa có cơ quan sinh sản riêng biệt

Bài 3 (trang 127 sgk Sinh học 6): So sánh với cây có hoa, rêu có gì khác ?

Lời giải:

Cây có hoa Rêu
Rễ Rễ thật Rễ giả, là các sợi mảnh mọc ở gốc thân
Cơ quan sinh sản Hoa Túi bào tử
Mạch dẫn Có mạch dẫn, phân thành mạch rây và mạch gỗ Chưa có mạch dẫn
Thân Phân nhánh Không phân nhánh
Môi trường sống Các loại môi trường: nước, cạn, hoang mạc, đầm lầy, … Chỉ sống ở môi trường ẩm ướt

 

 

Bài 4 (trang 127 sgk Sinh học 6): Tại sao rêu ở cạn nhưng chỉ sống được ở chỗ ẩm ướt ?

Lời giải:

Rêu ở cạn nhưng chỉ sống được ở chỗ ẩm ướt vì:

+ “Rễ” của rêu là rễ giả (các sợi nhỏ ở phía dưới thân). Chúng rất mảnh và nhỏ, phân nhánh ít nên khả năng hút nước còn nhiều hạn chế.

+ Rêu chưa có hệ thống mạch dẫn, do vậy nước không thể vận chuyển chặng đường dài trong cơ thể.

Vì vậy để có đủ lượng nước cơ thể cần, rêu phải sống ở nơi ẩm ướt để hạn chế sự thoát hơi nước qua lá, luôn lấy được nước nhanh chóng và quá trình vận chuyển nước trong cây thuận lợi.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *