Bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống

Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 1 trang 5:

a) Quan sát môi trường xung quanh nhà, trường học…) sau đó hãy nêu tên một vài cây, con vật, đồ vật mà em biết. Sau đó hãy chọn ra mỗi loại ví dụ để trao đổi và thảo luận.

VD: Cây đậu con

Con gà con

Hòn đá.

b) Em hãy cho biết

– Con gà, cây đậu cần những điều kiện gì để sống ?

– Hòn đá (viên gạch, cái bàn,…) có cần những điều kiện giống như con gà, cây đậu để tồn tại hay không?

– Con gà, cây đậu có lớn lên sau một thời gian được nuôi trồng hay không? Trong khi đó hòn đá có tăng kích thước không?

– Từ những điều trên, em hãy nêu những đặc điểm khác nhau giữa vật sống và vật không sống.

Lời giải:

– Con gà, cây đậu cần ánh sáng, nước, chất dinh dưỡng (thức ăn, phân bón, …), không khí,… để sống.

– Hòn đá không cần các điều kiện giống như con gà, cây đậu.

– Sau một thời gian nuôi trồng, cây đậu, con gà lớn lên. Hòn đá thì không có sự thay đổi kích thước.

– Những điểm khác nhau của vật sống và vật không sống: Vật sống có sự trao đổi chất với môi trường (lấy chất cần thiết và loại bỏ các chất thải ra ngoài ), có sự lớn lên, sinh sản.

 

Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 1 trang 6: Dùng kí hiệu + ( có) hoặc – ( không) điền vào chỗ trống trong bảng sau cho thích hợp

Lời giải:

STT Ví dụ Lớn lên Sinh sản Di chuyển Lấy các chất cần thiết Loại bỏ các chất thải Xếp loại
Vật sống Vật không sống
1 Hòn đá +
2 Con gà + + + + + +
3 Cây đậu + + + + +
4 Con bò + + + + + +

 

Bài 1 (trang 6 sgk Sinh học 6) : Giữa vật sống và vật không sống có những điểm gì khác nhau?

Lời giải:

Vật sống Vật không sống
Có sự trao đổi chất với môi trường Không có sự trao đổi chất với môi trường
Lớn lên Không lớn lên
Sinh sản Không sinh sản

 

Bài 2 (trang 6 sgk Sinh học 6): Trong các dấu hiệu sau đây, theo em dấu hiệu nào là chung cho mọi cơ thể sống (đáng dấu √ vào ▭ cho ý trả lời đúng):

▭ Lớn lên

▭ Sinh sản

▭ Di chuyển

▭ Lấy các chất cần thiết

▭ Loại bỏ các chất thải

Từ đó cho biết các đặc điểm chung của cơ thể sống là gì

Lời giải:

– Dấu hiệu chung cho mọi cơ thể sống là:

√ Lớn lên

√ Sinh sản

▭ Di chuyển

√ Lấy các chất cần thiết

√ Loại bỏ các chất thải

– Cơ thể sống có những đặc điểm quan trọng sau đây:

+ Có sự trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết và loại bỏ các chất thải ra ngoài) thì mới tồn tại được.

+ Lớn lên và sinh sản.