Bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê

Bài 1 trang 12 Tập bản đồ Lịch Sử 7 Quan sát hình 18 – Đền thờ vua Đinh (Ninh Bình) trong SGK và dựa vào nội dung bào học, em hãy đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Nhân dân ta xây dựng công trình này để tưởng nhớ ai?

Ngô Quyền.
X Đinh Bộ Lĩnh.
Lề Hoàn

+) Sau khi hoàn thành công cuộc thống nhất đất nước, Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì để xây dựng đất nước?

X Lê ngôi Hoàng đế đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô tại Hoa Lư.
Nhường ngôi cho Lê Hoàn.
X Xây dựng cung điện, đúc tiền để tiêu dùng trong nước.

Bài 2 trang 12 Tập bản đồ Lịch Sử 7 Dựa vào nội dung bài học, em hãy điền tiếp những thông tin vào chỗ chấm (…) trong sơ đồ dưới đây để thất rõ tổ chức bộ máy nhà Tiền Lê.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 7

Bài 3 trang 13 Tập bản đồ Lịch Sử 7Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

Tô màu đỏ vào mũi tên chỉ quân ta chặn đánh và tấn công; màu xanh vào mũi tên chỉ quân Tống tiến đánh và rút chạy.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 7

Đánh dấu X vào ô ứng với những ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống năm 981?

Đinh Toàn.
Thái hậu Dương Vân Nga.
X Lê Hoàn.

+) Quân xâm lược Tống bị quân ta đánh bại ở đâu?

Hoa Lư, Khâm Châu.
X Sông Bạch Đằng, Chi Lăng.
Đại La, Lạng Sơn.

+) Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống năm 981có ý nghĩa lịch sử gì?

X Biểu thị ý quyết tâm chống giặc ngoại xâm của quân dân ta.
Làm cho nhà Tống và cách triều đại phong kiến sau này của Trung Quốc không dám xâm lược nước ta một lần nữa.
X Chứng tỏ một bước phát triển của đất nước và khả năng bảo vệ độc lập dân tộc của nước Đại Cồ Việt.