Bài 13: Nước Đại Việt ở thế kỉ 13

Bài 1 trang 18 Tập bản đồ Lịch Sử 7 Hãy đánh đấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

+) Nguyên nhân nào dẫn đến sự sụp đổ của nhà Lý?

Lời giải:

X Chính quyền không chăm lo đến đời sông nhân dân, quan lại ăn chơi sa đọa.
X Hạn hán, lụt lội, mất mùa liên tiếp xảy ra, đời sống nhân dân cực khổ. Khởi nghĩa nông dân nổ ra ở khắp nơi.
Quân Tống tiến công xâm lược nước ta và lật đổ nhà Lý.

+) Triều đại nào được lập nên sau khi nhà Lý sụp đổ?

Nhà Đinh.
X Nhà Trần.
Nhà Tiền Lê.

Bài 2 trang 18 Tập bản đồ Lịch Sử 7Dựa vào nội dung SGK, em hãy:

+) Điền tiếp những từ thích hợp vào chỗ chấm (…) trong sơ đồ dưới đây để thấy rõ tổ chức bộ máy nhà nước và quan lại thời Trần.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 7

– Đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Những biểu hiện nào chứng tỏ nhà Trần rất quan tâm đến luật pháp?

X X Ban hành bộ “Quốc triều hình luật”.
X Đặt cơ quan Thẩm hình viện để xét xử việc kiện cáo.
Lập các đội xử án lưu động đến tận các địa phương.

+) Chính sách “ngụ binh ư nông” thời Trần có ý nghĩa là gì?

X Thời bình thì binh lính thay phiên nhau về làm ruộng. Khi có chiến tranh thì tất cả mọi người đều tham gia quân lính.
Thời bình thì binh lính về làm ruộng.
Cả thời bình và thời chiến, binh lính luôn phải luyện tập sẵn sàng chiến đấu, không tham gia sản xuất.