Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Bài 1 trang 43 Tập bản đồ Lịch Sử 7 Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào SGK, em hãy:

Điền tiếp vào tên các tỉnh, phủ thời Nguyễn vào chỗ chấm (…) trên lược đồ.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 7

Đánh dấu X vào ô trống với nhũng ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Sau khi thành lập, nhà Nguyễn đã làm gì để củng cố chính quyền của mình?

X Chọn Phú Xuân làm kinh đô. Chia nước làm 30 tỉnh và một phủ. Củng cố nhà nước quân chủ tập quyền.
X Ban hành bộ luật Hoàng triều luật lệ.
Ban hành bộ luật Hoàng triều luật lệ.

+) Dưới triều Nguyễn, tình hình nông nghiệp nước ta như thế nào?

X Việc sửa chữa, đắp đê không được chú ý nên lụt lội, hạn hán xảy ra luôn.
Nhà Nguyễn rất chú ý phát triển, tu sửa đê điều và miễn thuế cho nông dân nhiều năm liền.
X Ruộng đất bỏ hoang nhiều, vì nông dân bị địa chủ, cường hào cướp mất ruộng đất, phải lưu vong.

Bài 2 trang 44 Tập bản đồ Lịch Sử 7 Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào SGK, em hãy:

Tô màu đỏ vào kí hiệu ứng với những nơi mà em cho là có các cuộc nổi dậy của nhân dân chống lại nhà Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX.

Điền tên các cuộc khởi nghĩa vào chỗ chấm (…) trên lược đồ cho đúng.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 7

Điền những thông tin vào chỗ chấm (…) trong mỗi cuộc khởi nghĩa dưới đây:

Lời giải:

Khởi nghĩa Ba Vành:

– Thời gian: 1821 – 1827

– Địa bàn: Vùng Sơn Nam hạ (Nam Định, Thái Bình..) sau lan rộng ra các trấn Hải Dương, An Quảng

Khởi nghĩa Nông Văn Vân:

– Thời gian: 1833 – 1835.

– Địa bàn: Cao Bằng, sau đó cuộc khởi nghĩa lan khắp miền núi Việt Bắc và một số làng người Mường, người Việt ở trung du.

Khởi nghĩa Lê Văn Khôi:

– Thời gian: 1833 – 1835.

– Địa bàn: Phiên An (Gia Định) mở rộng ra cả Nam Bộ.

Khởi nghĩa Cao Bá Quát:

– Thời gian: 1854- 1856.

– Địa bàn: Ứng Hòa (Hà Tây) mở rộng ra Hà Nội, Hưng Yên