Bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)

Bài 1 trang 43 Tập bản đồ Lịch Sử 11: Dựa vào nội dung SGK và quan sát lược đồ bên, hãy ghi thời gian vào chỗ chấm và nhận xét về những phong trào yêu nước diễn ra những năm đầu thế kỉ XX ở nước ta?

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 11

Bài 2 trang 43 Tập bản đồ Lịch Sử 11: Dựa vào nội dung SGK và hiểu biết bản thân, em hãy:

– Ghi tên, năm sinh, năm mất của những nhân vật lịch sử trên.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 11

– Kể tóm tắt những hoạt động yêu nước chính của từng nhân vật.

Lời giải:

– Phan Bội Châu: Tháng 5 – 1904, Phan Bội Châu và các đồng chí của ông thành lập Hội Duy tân, chủ trương đánh đuổi giặc Pháp. Để chuẩn bị, Hội Duy tân tổ chức phong trào Đông Du.

– Phan Châu Trinh: Từ năm 1906, Phan Châu Trinh và nhóm sĩ phu tiến bộ ở Quảng Nam mở cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì.

– Lương Văn Can: Tháng 3 – 1907, ông liên kết với một số người cùng chí hướng (như Nguyễn Quyền, Lê Đại, Hoàng Tăng Bí, Vũ Hoành, v.v…) lập ra trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *