Bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Bài 1 trang 28 Tập bản đồ Lịch Sử 11: Quan sát bức ảnh bên, em hãy:

– Điền vào chỗ chấm (…) ở dưới bức ảnh tên, năm sinh, năm mất của nhân vật lịch sử này.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 11

– Nêu những nét chính về công lao đóng góp của nhân vật lịch sử đó.

Lời giải:

Xu-các-nô là lãnh tụ phong trào độc lập dân tộc In-đô-nê-si-a, người sáng lập Đảng Dân tộc In-đô-nê-si-a. Ông đã lãnh đạo nhân dân kiên quyết đấu tranh đòi thực dân Hà Lan trao trả độc lập cho In-đô-nê-si-a.

Bài 2 trang 29 Tập bản đồ Lịch Sử 11: Hãy cho biết chủ trương trong phong trào đấu tranh của Xu các nô.

Lời giải:

Kiên quyết đấu tranh đòi thực dân Hà Lan trao trả độc lập cho In-đô-nê-si-a.

Bài 3 trang 29 Tập bản đồ Lịch Sử 11: Quan sát bức ảnh bên, em hãy:

– Điền vào chỗ chấm (…) ở dưới bức ảnh tên, năm sinh, năm mất của nhân vật lịch sử này.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 11

– Cho biết những việc làm của nhân vật trên, ý nghĩa của những việc làm đó.

Lời giải:

Pri-đi Pha-nô-mi-ông là thủ lĩnh Đảng Nhân dân ở Xiêm. Ông là linh hồn của cuộc cách mạng năm 1932. Ông chủ trương thực hiện các cải cách tư sản về kinh tế – xã hội.

Bài 4 trang 29 Tập bản đồ Lịch Sử 11: Hãy điền thời gian sao cho đúng với sự kiện, ở bảng sau:

Lời giải:

Thời gian Sự kiện
5-1920 Đảng Cộng sản In đô nê sia thành lập.
1926 – 1927 Cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Giava và Xu ma tơ ra.
1933 Cuộc khởi nghĩa của các thủy binh ở cảng Xurabaya.
4-1930 Đảng Cộng sản Mã Lai thành lập.
1937 Miến Điện được tách khỏi Ấn Độ.
1932 Chế độ quân chủ lập hiến thay thế cho chế độ quân chủ chuyên chế ở Xiêm

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *