Soạn bài: Chương trình địa phương (phần văn)

Câu 1: Có thể tìm hiểu:

– Những tác giả quê ở địa phương mình và những sáng tác của họ.

– Những tác giả sinh ở địa phương mình và những sáng tác của họ.

– Những tác giả khác địa phương mình nhưng lại viết nhiều và hay về địa phương mình.

Câu 2:

Các em cần hiểu khái niệm “Địa phương” một cách rộng rãi: Có thể là tỉnh, thành phố, có thể là vùng, miền…

Câu 3:

Khi tìm hiểu cần chú ý: Tên tác giả, năm sinh, những sáng tác chính, nội dung và nghệ thuật chính của tác phẩm đó (Có thể lập bảng hệ thống).