Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 5

1. Vấn đề nghị luận đã được nhận thức rõ ngay từ đầu khi đọc phần đề bài. Bài viết đã cần phải trình bày đầy đủ các khía cạnh của sự việc, hiện tượng đời sống.

2. Bài làm cần đưa ra hệ thống luận điểm

– Nêu ra cái đúng, cái sai, thuận lợi, cái hại của sự việc

– Biết cách tạo phân tích nhiều mặt của một vấn đề để tránh

3. Luận điểm và luận cứ trong bài phải phù hợp với nhau, luận cứ phải phục vụ, hỗ trợ luận điểm trong việc làm sáng tỏ vấn đề cần nghị luận

4. Giữa các phần trong bài có sự liên kết, mạch lạc chặt chẽ với nhau

5. Cần sửa các lỗi diễn đạt, dùng từ