Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp cuối năm

I. Những nội dung cơ bản cần chú ý

1. Phần đọc hiểu văn bản

– Văn nghị luận: đọc hiểu các tác phẩm nghị luận chính trị- xã hội và nghị luận văn học

– Thơ hiện đại: học các bài thơ sau cách mạng tháng Tám

– Truyện hiện đại: học các tác phẩm văn xuôi hiện đại và các tác phẩm nước ngoài

– Kịch hiện đại: học đoạn kịch Bắc Sơn, Tôi và chúng ta

2. Phần tiếng Việt

– Khởi ngữ, các thành phần biệt lập, liên kết câu, liên kết đoạn văn, nghĩa tường minh và hàm ý

– Ôn tập phần tiếng Việt và phần tổng kết ngữ pháp

– Biết cách vận dụng thực hành những nội dung đã học khi viết tập làm văn

II. Cách ôn tập và hướng kiểm tra, đánh giá

1. Cách ôn tập

2. Hướng kiểm tra, đánh giá

a, Tiếp tục đổi mới hình thức kiểm tra, áp dụng hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận

b, Cấu trúc bài kiểm tra đổi mới đánh giá: 60% – 70% tự luận, còn lại là trắc nghiệm

c, Tập trung kiểm tra vào hai phương diện:

– Đánh giá những kiến thứ về đọc- hiểu văn bản

– Đánh giá khả năng tạo lập văn bản