Bài 25 : Động năng

Bài 1 (trang 136 SGK Vật Lý 10) : 

Nêu định nghĩa và công thức của động năng

Lời giải:

Động năng: là dạng năng lượng của một vật có được do nó đang chuyển động,

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Bài 2 (trang 136 SGK Vật Lý 10) : 

Khi nào động năng của vật

a. Biến thiên?

b. tăng lên?

c. giảm đi?

Lời giải:

– Khi lực tác dụng lên vật sinh công dương (A > 0) thì động năng của vật tăng lên (Wđ2 > Wđ1).

– Ngược lại khi lực tác dụng lên vật sinh công âm (A < 0) thì động năng của vật giảm đi (Wđ2 < Wđ1).

– Nói chung, khi lực sinh công thì động năng của vật biến thiên.

Bài 3 (trang 136 SGK Vật Lý 10) :

 Câu nào sai trong các câu sau?

Động năng của vật không đổi khi vật:

A. Chuyển động thẳng đều

B. Chuyển động với gia tốc không đổi

C. Chuyển động tròn đều

D. Chuyển động cong đều

Lời giải:

Chọn B. chuyển động có gia tốc không đổi là chuyển động thẳng biến đổi đều, vận tốc biến đổi tức động năng cũng biến đổi.

Bài 4 (trang 136 SGK Vật Lý 10) : 

Động năng của một vật tăng khi:

A. Gia tốc của vật a >0

B. Vận tốc của vật v >0

C. Các lực tác dụng lên vật sinh công dương

D. Gia tốc của vật tăng

Chọn đáp án đúng

Lời giải:

Chọn C. Động năng của vật tăng khi các lực tác dụng lên vật sinh công dương.

Công của các lực tác dụng lên vật và độ biến thiên động năng của vật:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Với A12 là tổng công của tất cả các lực tác dụng lên vật

Động năng của vật tăng → A12 > 0 → lực tác dụng lên vật sinh công dương

Bài 5 (trang 136 SGK Vật Lý 10) :

 Một vật trọng lượng 1,0 N có động năng 1,0 J. Lấy g = 10 m/s2 . Khi đó vận tốc của vật bằng bao nhiêu?

A. 0,45 m/s ;         B. 1,0 m/s

C. 1,4 m/s ;         D. 4,4 m/s

Lời giải:

Chọn D.

Khối lượng của vật là:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Vận tốc của vật là:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Bài 6 (trang 136 SGK Vật Lý 10) :

 Một ô tô có khối lượng 1000 kg chuyển động với vận tốc 80 km/h. Động năng của ô tô có giá trị nào sau đây?

A. 2,52.104 J ;         B. 2,47.105 J

C. 2,42.106 J ;         D. 3,20.106 J

Lời giải:

Chọn B.

Ta có: v = 80 km/h = 200/9 m/s

Áp dụng công thức tính động năng

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Bài 7 (trang 136 SGK Vật Lý 10) : 

Tính động năng của một vận động viên có khối lượng 70 kg chạy đều hết quãng đường 400 m trong thời gian 45s.

Lời giải:

Động năng của vận động viên là:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Các bài giải bài tập Vật Lí 10 Bài 25 khác:

Bài 8 (trang 136 SGK Vật Lý 10) : 

Một vật khối lượng m = 2kg đang nằm yên trên một mặt phẳng ngang không ma sát. Dưới tác dụng cả lực nằm ngang 5N, vật chuyển động và đi được 10m. Tính vận tốc của vật ở cuối chuyển dời ấy.

Lời giải:

Gia tốc của vật thu được là:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Vận tốc của vật khi đi được 10m là v thỏa mãn:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Từ đó rút ra được:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10