Bài 24 : Công và Công suất

Bài 1 (trang 132 SGK Vật Lý 10) : 

Phát biểu định nghĩa công và đơn vị công. Nêu ý nghĩa của công âm.

Lời giải:

Định nghĩa công: Khi lực vector F không đổi tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển dời một đoạn S theo hướng hợp với hướng của lực góc α thì công thực hiện bởi lực đó được tính bằng theo công thức .

Đơn vị của công là Jun (kí hiệu là J)

Ý nghĩa của công âm: là công của lực cản trở chuyển động.

Bài 2 (trang 132 SGK Vật Lý 10) : 

Phát biểu định nghĩa công suất và đơn vị công suất. Nêu ý nghĩa vật lý của công suất?

Lời giải:

– Định nghĩa: Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian.

Công thức:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Đơn vị công suất: Oát (W)

– Ý nghĩa của công suất: so sánh khả năng thực hiện công của các máy trong cùng một thời gian.

Bài 3 (trang 132 SGK Vật Lý 10) : 

Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công suất?

A. J.s

B. W

C. N.m/s

D. HP

Lời giải:

Chọn A.

Đơn vị của công suất là W, ngoài ra còn được đo bằng các đơn vị HP và N.m/s. 1HP = 746W

Bài 4 (trang 132 SGK Vật Lý 10) : 

Công có thể biểu thị bằng tích của

A. Năng lượng và khoảng thời gian

B. Lực, quãng đường đi được và khoảng thời gian

C. Lực và quãng đường đi được

D. Lực và vận tốc

Chọn đáp án đúng

Lời giải:

Chọn C.

Vì trong trường hợp góc α = 0 hay cosα = 1 thì công có thể được biểu thị bằng tích của lực và quãng đường đi được.

Bài 5 (trang 132 SGK Vật Lý 10) :

 Một lực F …

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

A. Fvt

B. Fv

C. Ft

D. Fv2

Chọn đáp án đúng

Lời giải:

Chọn B.

Giả sử điểm đặt của lực F chuyển dời một đoạn Δs theo hướng của F, công ΔA của F là: ΔA = F.Δs

Do đó: Công suất của lực là:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Với Δt nhỏ, Δs/Δt là vận tốc tức thời v của xe tại thời điểm đang xét. Vậy P = F.v

Bài 6 (trang 133 SGK Vật Lý 10)

: Một người kéo một hòm gỗ khối lượng 80 kg trượt trên sàn nhà bằng một dây có phương hợp góc 30o so với phương nằm ngang. Lực tác dụng lên dây bằng 150 N. Tính công của lực đó khi hòm trượt đi được 20 m.

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Bài 7 (trang 133 SGK Vật Lý 10) :

Một động cơ điện cung cấp công suất 15 kW cho một cần cẩu nâng 1000 kg lên cao 30 m. Lấy g = 10 m/s2 . Tính thời gian tối thiểu để thực hiện công việc đó?

Lời giải:

Công mà cần cẩu đã thực hiện để nâng vật lên cao 30m là:

A = F.s.cosα = m.g.s.cosα = 1000. 10. 30. cos0o = 300000J

(lưu ý là lực nâng của cần cẩu là F bằng trọng lực của vật, đồng thời vật được nâng theo phương thẳng đứng nên lực nâng và quảng đường cùng chiều với nhau)

Thời gian tối thiểu để thực hiện công việc đó là:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10