Bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lí

Nội dung chính : Dùng một đồng hồ đo thời gian có độ chia nhỏ nhất 0,001s để đo n lần thời gian rơi tự do của một vật bắt đầu từ điểm A (vA = 0) đến điểm B, kết quả cho trong bảng 7.1

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Bài 1 (trang 44 SGK Vật Lý 10) :

 Hãy tính thời gian rơi trung bình, sai số ngẫu nhiên, sai số dụng cụ và sai số phép đo thời gian. Phép đo này là trực tiếp hay gián tiếp ? Nếu chỉ đo 3 lần (n = 3) thì kết quả đo bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Sai số ngẫu nhiên được xác định như sau:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Trong đó:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Sai số dụng cụ Δt’ thông thường có thể lấy bằng nửa hoặc một độ chia nhỏ nhất. Ở đây, qua giá trị trong bảng ta thấy phép đo thời gian có sai số dụng cụ với độ chia nhỏ nhất là 0,001s → Δt’ = 0,001s

Tính toán ta thu được bảng số liệu sau:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

– Phép đo này là phép đo trực tiếp.

– Nếu chỉ đo 3 lần (n = 3) thì kết quả đo sẽ được như sau:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lí

Nội dung chính : Dùng một đồng hồ đo thời gian có độ chia nhỏ nhất 0,001s để đo n lần thời gian rơi tự do của một vật bắt đầu từ điểm A(vA = 0) đến điểm B, kết quả cho trong bảng 7.1

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Bài 2 (trang 44 SGK Vật Lý 10) : 

Dùng một thước milimet đo 5 lần khoảng cách giữa s giữa 2 điểm A,B đều cho một giá trị như nhau bằng 798mm.Tính sai số phép đo này và viết kết qủa đo.

Lời giải:

Sai số của phéo đo này là:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lí

Nội dung chính : Dùng một đồng hồ đo thời gian có độ chia nhỏ nhất 0,001s để đo n lần thời gian rơi tự do của một vật bắt đầu từ điểm A(vA = 0) đến điểm B, kết quả cho trong bảng 7.1

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Bài 3 (trang 44 SGK Vật Lý 10) : 

Cho công thức tính vận tốc tại B: v = 2s/t và gia tốc rơi tự do: g = 2s/t2

Dựa vào các kết quả đo ở trên và các quy tắc tính sai số đại lượng đo gián tiếp, hãy tính v, g, Δv, Δg, δv, δg và viết các kết quả cuối cùng.

Lời giải:

Áp dụng công thức tính sai số tỉ đối ta có:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10