Soạn bài: Hoạt động ngữ văn

Đọc diễn cảm văn nghị luận

1 Đọc diễn cảm các tác phẩm nghị luận:

+ Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

+ Sự giàu đẹp của tiếng Việt

+ Ý nghĩa văn chương

2. Tìm hiểu về tư tưởng, tình cảm, dẫn chứng những đoạn chứa luận điểm, tư tưởng, tình cảm

3. Hoạt động trên lớp

Mỗi tổ cử người có giọng đọc hay nhất lớp đọc bài.