Trả bài tập làm văn số 1

1. Cần đảm bảo nội dung về kiến thức, về kiểu văn bản, bố cục, mạch lạc, liên kết, diễn đạt

2. Ưu điểm trong bài làm

     + Cả lớp đều xác định được đối tượng tả

     + Biết lựa chọn những hình ảnh tiêu biểu để tả đối tượng

     + Biết liên tưởng, so sánh và rút ra nhận xét

     + Chọn đúng bố cục 3 phần để trình bày 1 bài văn

     + Biết dùng hình ảnh so sánh độc đáo

– Nhược điểm

     + Một số bài đơn điệu, trình bày cẩu thả, chữ biết xấu

     + Vẫn còn lỗi sai chính tả

     + Một số bài còn dựa quá nhiều vào sách tham khảo

     + Thiếu sự liên kết giữa các phần, hình ảnh quê hương chân thật, còn sáo mòn

3. Từ phần nhận xét, hãy tự rút ra lỗi sai của mình, để làm thật tốt trong những bài viết tiếp theo