Soạn bài: Ôn tập phần Tiếng Việt kì 2

1. Các kiểu câu đơn đã học

– Các kiểu câu đơn: Phân loại theo mục đích nói và phân loại theo cấu tạo

+ Phân loại theo mục đích nói:

• Câu nghi vấn

• Câu trần thuật

• Câu cầu khiến

• Câu cảm thán

+ Phân loại theo cấu tạo:

Câu đơn bình thường

Câu đặc biệt

2. Các dấu câu đã học

Các dấu câu

Dấu chấm

Dấu phẩy