Bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

Bài 1: Cho bảng số liệu sau đây:

Bảng 16.1. Cơ cấu GDP của nước ta, thời kì 1991 – 2002 (%)

Để học tốt Địa Lý 9 | Giải bài tập Địa Lý 9a) Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP của nước ta, thời kì 1991 – 2002.

b) Hãy nhận xét biểu đồ bằng cách trả lời các câu hỏi sau :

– Sự giảm mạnh tỉ trọng của nông, lâm, ngư nghiệp từ 40,5% xuống còn 23,0% nói lên điều gì ?

– Tỉ trọng của khu vực kinh tế nào tăng nhanh ? Thực tế này phản ánh điều gì ?

Lời giải:

a) Vẽ biểu đồ

Biểu đồ cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991 – 2007 (đơn vị: %)

Để học tốt Địa Lý 9 | Giải bài tập Địa Lý 9b) Nhận xét

– Sự giảm tỉ trọng của nông – lâm – ngư nghiệp từ 40,5% xuống còn 23,0% nói lên: nước ta đang chuyển dần từ nước nông nghiệp sang nước công nghiệp.

– Tỉ trọng của khu vực kinh tế công nghiệp – xây dựng tăng nhanh, phản ánh qua trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta đang có những biến đổi rõ rệt.