Soạn bài: Luyện tập sử dụng từ

Từ dùng sai âm, sai chính tả Cách sửa
Chia sẽ
Chín mùi
Chỉnh sữa
Chuẩn đoán
Cọ sát
Có lẻ
Mạnh dạng Lãng mạng
Chia sẻ
Chín muồi
Chỉnh sửa
Chẩn đoán
Cọ xát
Có lẽ
Mạnh dạn Lãng mạn

2. Các trường hợp không dùng đúng nghĩa, đúng tính chất ngữ pháp, đúng sắc thái biểu cảm

– Thiếu chủ ngữ, thiếu vị ngữ

– Sử dụng sai từ nối, quan hệ từ

– Sử dụng từ có sắc thái biểu cảm sai