Soạn bài: Chính tả (Nhớ – viết): Ê-mi-li, con …

Câu 1 (trang 55 sgk Tiếng Việt 5): Nhớ – viết : Ê-mi-li, con…

Trả lời:

Học sinh tự viết.

Câu 2 (trang 55 sgk Tiếng Việt 5): Tìm những tiếng có chưa ưa hoặc ươ trong hai khổ thơ dưới đây. Nêu nhận xét về cách gi dấu thanh ở các tiếng ấy (Tiếng Việt 5, tập 1, trang 60).

Trả lời:

Những tiếng có ưa hoặc ươ trong đoạn là :

– ưa : lưa, thưa, mưa, giữa. Dấu thanh đặt ngay trên (hoặc dưới) chữa cái ư.

– ươ : tưởng, nước, ngược. Dấu thanh đặt ngay trên (hoặc dưới) chữa cái ơ.

Câu 3 (trang 56 sgk Tiếng Việt 5): Tìm tiếng có chưa ưa hoặc ươ thích hợp với mỗi chỗ trống trong thanh ngữ, tục ngữ dưới đây :

– Cầu được, … thấy.

– Năm nắng, … mưa.

– … chảy đá mòn.

– … thử vàng, gian nan thử sức.

Trả lời:

– Cầu được, ước thấy.

– Năm nắng, mười mưa.

– Nước chảy đá mòn.

– Lửa thử vàng, gian nan thử sức.