Nội dung chính bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia hay nhất – Kết nối tri thức

Nội dung chính bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia – Ngữ văn lớp 10 Kết nối tri thức

“Hiền tài là nguyên khí của một quốc gia” ý nói nguyên khí mạnh thì thế nước mạnh rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu rồi xuống thấp: người có tài sẽ góp phần xây dựng triển, ảnh hưởng đến sự tồn vong của một quốc gia. Tác giả khuyến khích kẻ sĩ trông vào mà phấn chấn hâm mộ, rèn luyện danh tiết, gắng sức giúp vua; Ngăn ngừa kẻ ác, người thiện lấy đó làm điều cố gắng, chỉ lối tương lai vừa để rèn giũa danh tiếng cho sĩ phu, vừa để củng cố mệnh mạch cho nhà nước.

Bố cục Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

Chia văn bản làm 2 phần:

– Phần 1: Từ đầu… làm đến mức cao nhất: nêu lên giá trị của hiền tài với đất nước.

– Phần 2: Phần còn lại: nêu lên ý nghĩa của việc khắc bia, khắc tên người hiền tài.

Tóm tắt Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

Tóm tắt tác phẩm Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

Hiền tài là nguyên khí của một quốc gia. Nếu nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, còn nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp. Đồng thời việc khắc bia ghi tên tiến sĩ có ý nghĩa to lớn. Đất nước có thể khuyến khích kẻ sĩ trông vào mà phấn chấn hâm mộ, rèn luyện danh tiết, gắng sức giúp vua. Đồng thời ngăn ngừa kẻ ác, người thiện lấy đó làm điều cố gắng, chỉ lối tương lai vừa để rèn giũa danh tiếng cho sĩ phu, vừa để củng cố mệnh mạch cho nhà nước.

Tác giả – tác phẩm: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

I. Tác giả văn bản Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

Nội dung chính bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia hay nhất - Kết nối tri thức

– Thân Nhân Trung (1418 – 1499), tự Hậu Phủ.

– Quê: Yên Ninh, Yên Dũng, Bắc Giang.

→ Ông là người học giỏi, được vua Lê Thánh Tông tin dùng và ban là Tao Đàn phó nguyên soái.

– Thân Nhân Trung đỗ tiến sĩ năm 1469.

II. Tìm hiểu tác phẩm Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

 

1. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác:

– Năm 1439 trở đi, nhà nước phong kiến triều Lê đặt ra lệ xướng danh, yết bảng, ban mũ áo, cấp ngựa, đãi yến và vinh quy bái tổ cho những người đỗ đạt cao.

– “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” được trích trong bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba.

2. Phương thức biểu đạt: Tự sự

3. Tóm tắt:

Hiền tài là nguyên khí của một quốc gia. Nếu nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, còn nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp. Đồng thời việc khắc bia ghi tên tiến sĩ có ý nghĩa to lớn. Đất nước có thể khuyến khích kẻ sĩ trông vào mà phấn chấn hâm mộ, rèn luyện danh tiết, gắng sức giúp vua. Đồng thời ngăn ngừa kẻ ác, người thiện lấy đó làm điều cố gắng, chỉ lối tương lai vừa để rèn giũa danh tiếng cho sĩ phu, vừa để củng cố mệnh mạch cho nhà nước.

4. Bố cục:

– Phần 1: Từ đầu… làm đến mức cao nhất: nêu lên giá trị của hiền tài với đất nước.

– Phần 2: Phần còn lại; nêu lên ý nghĩa của việc khắc bia, khắc tên người hiền tài.

5. Giá trị nội dung:

– Khích lệ kẻ sĩ đương thời rèn đức, luyện tài, đồng thời thể hiện tấm lòng của tác giả đối với đất nước.

– Đây cũng chính là bài học quý giá cho thế hệ mai sau.

6. Giá trị nghệ thuật:

– Lập luận chặt chẽ.

– Luận điểm, luận cứ rõ ràng, lời lẽ sắc sảo, thấu tình đạt lý.

 

Để học tốt bài học Hiền tài là nguyên khí của quốc gia lớp 10 hay khác:

Nội dung chính bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia hay nhất

Nội dung chính bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia hay nhất - Kết nối tri thức