Unit 1: My new school

Project (trang 15 SGK Tiếng Anh 6 mới)

YOUR DREAM SCHOOL

1. Imagine your dream school. What does it look like? …. (Hãy tưởng tượng ngôi trường trong mơ của bạn. Nó trông như thế nào? Bạn có thế làm gì ở đó? nó …)

– ở một thị trấn hay một quốc gia khác?

– là trường nội trú?

– là trường dành cho nữ hay nam?

Does it have… (Ở đó có…. . )

– bể bơi?

– phòng trò chơi?

– nhà kính hay nông trại?

2. Work in groups. Discuss your dream school. Then write …. (Làm theo nhóm. Bàn về ngôi trường mơ ước. Sau đó viết về nó và minh họa cho bài viết)

Gợi ý:

I am Louis and I am from Ha Noi. My dream school is Einsten school. It’s located in Ha Noi-the capital of Viet Nam. It’s new and modern. It has the computer room,muisc room,art room,swimming pool,and a big garden. The classroom is not so bisg but it’s very nice with modern furniture. In the middle of the school,there is a big playgroup. We usually play here after school. I love my school so much.

Hướng dẫn dịch:

Mình là Louis và mình đến từ Hà Nội. Trường của mình là trường Einsten. Trường mình ở Hà Nội-thủ đô của đất nước Việt Nam. Trường mình rất mới và hiện dại. Nó có phòng máy tính,phòng âm nhạc,phòng hội họa,bể bơi và cả một khu vườn rộng nữa. Phòng học thì không rộng lắm nhưng rất đẹp và được trnag bị nội thất hiện đại. Ở giứa sân trường có một sân chơi lớn. Chúng mình thường chơi ở sau khi tan trường. Mình yêu trường mình rất nhiều.