Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp cuối năm

I. Những nội dung cơ bản cần chú ý

1. Phần đọc hiểu

Phần học kì II lớp 8 chủ yếu các văn bản nghị luận, trữ tình vì vậy cần tập trung ôn:

+ Nội dung các tác phẩm trữ tình: nội dung vẻ đẹp của những nhà cộng sản như Hồ Chí Minh, Tố Hữu…; tâm tư tình cảm của một số nhà thơ mới lãng mạn…); cách thức trữ tình (cái tôi trữ tình)

+ Vẻ đẹp của ngôn ngữ thơ ca, vai trò và tác dụng của của các biện pháp tu từ trong các tác phẩm trữ tình

+ Nắm được nội dung đặc điểm của những bài thơ truyền thống: tư tưởng yêu nước, tinh thần chống xâm lăng, và lòng tự hào dân tộc của cha ông qua những trang chính luận nổi tiếng: Chiếu dời đô, Hịch tướng sĩ, Nước Đại Việt ta…

2. Về phần tiếng Việt

+ Cần nắm được các kiểu câu: Nghi vấn, cầu khiến, trần thuật, phủ định, cảm thán…

+ Các hành động hỏi, trình bày, điều khiển, hứa hẹn, bộc lộ cảm xúc

3. Về phần Tập làm văn

Nắm được cách làm bài văn thuyết minh một phương pháp, một danh lam thắng cảnh

– Nhận diện được các yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm và tác dụng của chúng trong văn bản nghị luận

– Biết cách làm văn bản tường trình, thông báo nhận lỗi biết cách sửa lỗi thường gặp ở loại văn bản này.

II. Kiểm tra đánh giá