Bài 2: Nước Âu Lạc

Câu 1 trang 17 Lịch Sử 4: Nước Âu Lạc ra đời trong hoàn cảnh nào?

Trả lời:

-Năm 218 TCN, quân Tần tràn xuống xâm lược các nước phương Nam.

-Thục Phán đã lãnh đạo người Âu Việt, Lạc Việt đánh lui quân xâm lược, lập ra nước Âu Lạc.

Câu 2 trang 17 Lịch Sử 4: Thành tựu đặc sắc về quốc phòng của người Âu Lạc là gì?

Trả lời:

-Kĩ thuật chế tạo ra nỏ bắn 1 lần được nhiều mũi tên.

-Xây dựng thành Cổ Loa.