Khoa học tự nhiên 6 Bài 44: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng – Chân trời sáng tạo

Lý thuyết KHTN 6 Bài 44: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng (hay, ngắn gọn)

1. Ánh sáng của Mặt Trăng

Mặt Trăng không tự phát ra ánh sáng. Mặt Trăng phản xạ ánh sáng từ Mặt Trời.

Khoa học tự nhiên 6 Bài 44: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng - Chân trời sáng tạo

2. Hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng

– Hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng là phần bề mặt của Mặt Trăng được nhìn thấy khi quan sát từ Trái Đất.

– Mỗi thời điểm, phần bề mặt Mặt Trăng hướng về Trái Đất được Mặt Trời chiếu sáng có diện tích khác nhau nên ta thấy hình dạng Mặt Trăng là khác nhau.

– Một số hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng là:

 


 

Trắc nghiệm KHTN 6 Bài 44: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng (có đáp án)

Câu 1. Ta nhìn thấy Mặt Trăng vì:

A. Mặt Trăng tự phát ra ánh sáng chiếu vào mắt ta.

B. Mặt Trăng phản xạ ánh sáng Mặt Trời chiếu vào mắt ta.

C. Mặt Trăng phản xạ ánh sáng Trái Đất chiếu vào mắt ta.

D. Mặt Trăng phản xạ ánh sáng từ các thiên thể chiếu vào mắt ta.

Câu 2. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống “…”

Ta nhìn thấy một vật khi có … từ vật đó chiếu tới mắt chúng ta.

A. ánh sáng

B. hình ảnh

C. bóng

D. hình chiếu

Câu 3. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống “…”

Mặt Trăng là vệ tinh tự nhiên của Trái Đất. Mặt Trăng quay quanh trục của nó với … mà nó chuyển động quanh Trái Đất nên phần bề mặt Mặt Trăng hướng về Trái Đất luôn không đổi.

A. tốc độ lớn hơn

B. tốc độ nhỏ hơn

C. cùng tốc độ

D. tốc độ không thay đổi

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Mặt Trăng tự phát ra ánh sáng chiếu xuống Trái Đất.

B. Tuần trăng là khoảng thời gian để Mặt Trăng quay trở lại vị trí nằm giữa Mặt Trời và Trái Đất là 29,5 ngày.

C. Mặt Trăng không phản xạ ánh sáng Mặt Trời.

D. Ta nhìn thấy Mặt Trăng tròn khi toàn bộ Mặt Trăng được Mặt Trời chiếu sáng.

Câu 5. Hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng thay đổi một cách tuần hoàn vì:

A. Trái Đất quay quanh Mặt Trời.

B. Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.

C. Ở mỗi thời điểm, phần bề mặt Mặt Trăng hướng về Trái Đất được Mặt Trời chiếu sáng có diện tích khác nhau.

D. Cả B và C

Khoa học tự nhiên 6 Bài 44: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng – Chân trời sáng tạo