Khoa học tự nhiên 6 Bài 39: Biến dạng của lò xo. Phép đo lực – Chân trời sáng tạo

Lý thuyết KHTN 6 Bài 39: Biến dạng của lò xo. Phép đo lực (hay, ngắn gọn)

1. Biến dạng của lò xo

– Một lò xo được móc vào một cái giá.

+ Chiều dài ban đầu của nó là l0

+ Sau khi treo vào đầu kia một quả nặng, chiều dài của nó là l

Vậy độ biến dạng của lò xo khi đó: Δl = l – l0

Khoa học tự nhiên 6 Bài 39: Biến dạng của lò xo. Phép đo lực - Chân trời sáng tạo

– Ta treo lần lượt các quả nặng vào đầu dưới của lò xo. Khi trọng lượng của quả nặng tăng thì độ biến dạng của lò xo cũng tăng.

Vậy độ biến dạng của lò xo treo theo phương thẳng đứng tỉ lệ với khối lượng vật treo.

2. Thực hành đo lực bằng lực kế

– Lực kế là dụng cụ để đo lực.

 

Lực kế lò xo

– Các bước đo lực bằng lực kế:

Bước 1: Ước lượng giá trị lực cần đo;

Bước 2: Lựa chọn lực kế phù hợp;

Bước 3: Hiệu chỉnh lực kế;

Bước 4: Thực hiện phép đo;

Bước 5: Đọc và ghi kết quả đo.


 

Trắc nghiệm KHTN 6 Bài 39: Biến dạng của lò xo. Phép đo lực (có đáp án)

Câu 1. Để đo lực người ta sử dụng dụng cụ nào?

A. Lực kế

B. Nhiệt kế

C. Tốc kế

D. Đồng hồ

Câu 2. Treo vật vào đầu một lực kế lò xo. Khi vật cân bằng, số chỉ của lực kế là 3N. Điều này có nghĩa

A. Trọng lượng của vật bằng 300g

B. Trọng lượng của vật bằng 400g

C. Trọng lượng của vật bằng 3N

D. Trọng lượng của vật bằng 4N

Câu 3. Treo vật vào đầu một lực kế lò xo. Khi vật cân bằng, số chỉ của lực kế là 4N. Điều này cho biết

A. khối lượng của vật bằng 20g

B. khối lượng của vật bằng 40g

C. khối lượng của vật bằng 200g

D. khối lượng của vật bằng 400g

Câu 4. Chiều dài ban đầu của lò xo là 15 cm, khi ta tác dụng lên lò xo một lực thì chiều dài của nó là 18 cm. Cho biết lo xo bị dãn hay bị nén và dãn hay nén một đoạn bao nhiêu?

A. nén một đoạn 3 cm

B. dãn một đoạn 3 cm

C. nén một đoạn 2 cm

D. dãn một đoạn 2 cm

Câu 5. Để đo độ lớn của một lực bằng lực kế, ta cần thực hiện các bước theo thứ tự như nào?

(1) Lựa chọn lực kế phù hơp

(2) Ước lượng giá trị lực cần đo

(3) Thực hiện phép đo

(4) Hiệu chỉnh lực kế

(5) Đọc và ghi kết quả đo

A. (1), (2), (3), (4), (5).

B. (2), (1). (3), (4), (5).

C. (2), (1). (4), (3), (5).

D. (1), (2). (4), (3), (5).

Khoa học tự nhiên 6 Bài 39: Biến dạng của lò xo. Phép đo lực – Chân trời sáng tạo