Khoa học tự nhiên 6 Bài 38: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc – Chân trời sáng tạo

Lý thuyết KHTN 6 Bài 38: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc (hay, ngắn gọn)

1. Lực tiếp xúc

Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực có sự tiếp xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực.

Ví dụ:

Thủ môn bắt được bóng trước khung thành. Thủ môn và quả bóng tiếp xúc với nhau.

Tay ta tác dụng một lực đẩy vào thùng hàng, tay ta và thùng hàng tiếp xúc với nhau.

Gió tác dụng lực đẩy lên cánh buồm làm thuyền chuyển động, gió và cánh buồm có tiếp xúc với nhau.

2. Lực không tiếp xúc

Lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực không có sự tiếp xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực.

Ví dụ:

Nam châm tác dụng lực hút lên miếng sắt, nam châm và miếng sắt không tiếp xúc với nhau.

Lực hút của hai thanh nam châm, hai thanh nam châm không tiếp xúc với nhau

.

Lực hút giữa Trái Đất và Mặt Trăng, Trái Đất và Mặt Trăng không tiếp xúc với nhau.


Khoa học tự nhiên 6 Bài 38: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc - Chân trời sáng tạo

Trắc nghiệm KHTN 6 Bài 38: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc (có đáp án)

Câu 1. Điền vào chỗ trống “…” để hoàn chỉnh câu:

Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực có ….. với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực.

A. sự tiếp xúc

B. sự va chạm

C. sự đẩy, sự kéo

D. sự tác dụng

Câu 2. Điền vào chỗ trống “…” để hoàn chỉnh câu:

Lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực ….. với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực.

A. không có sự tiếp xúc

B. không có sự va chạm

C. không có sự đẩy, sự kéo

D. không có sự tác dụng

Câu 3. Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực tiếp xúc?

A. Cô gái nâng cử tạ

B. Cầu thủ chuyền bóng

C. Nam châm hút quả bi sắt

D. Cả A và B

Câu 4. Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực không tiếp xúc?

A. Mặt Trăng quay quanh Trái Đất

B. Trái Đất quay quanh Mặt Trời

C. Cả A và B

D. Tay cầm một ly nước

Câu 5. Lực nào sau đây liên quan đến lực tiếp xúc?

A. Lực của Trái Đất tác dụng lên quyển sách đặt trên bàn

B. Lực hút giữa Mặt Trời và Hỏa Tinh

C. Lực của nam châm hút thanh sắt đặt cách nó một đoạn.

D. Lực của gió tác dụng lên cánh buồm

Khoa học tự nhiên 6 Bài 38: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc – Chân trời sáng tạo