Khoa học tự nhiên 6 Bài 35: Lực và biểu diễn lực – Chân trời sáng tạo

Lý thuyết KHTN 6 Bài 35: Lực và biểu diễn lực (hay, ngắn gọn)

1. Lực

– Lực là sự đẩy hoặc sự kéo của vật này lên vật khác. Lực được kí hiệu bằng chữ F.

Người tác dụng lực kéo lên thùng hàng

Người tác dụng lực đẩy lên ô tô.

– Mỗi lực có độ lớn và hướng xác định.

Khoa học tự nhiên 6 Bài 35: Lực và biểu diễn lực - Chân trời sáng tạo

 

Con trâu tác dụng lực kéo lên cái cày.  – Lực kéo có phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải.

– Độ lớn của lực kéo bằng 50 N.

 

Cậu bé tác dụng lực kéo lên cánh cung. – Lực kéo có phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải.

– Độ lớn của lực kéo bằng 20 N.

2. Biểu diễn lực

– Mỗi lực được biểu diễn bằng mũi tên có:

+ Gốc là điểm mà lực tác dụng lên vật (còn gọi là điểm đặt của lực).

+ Hướng (phương và chiều) cùng hướng với sự kéo hoặc đẩy (cùng hướng với lực tác dụng).

+ Chiều dài biểu diễn độ lớn của lực theo một tỉ xích cho trước.

Ví dụ: 

Biểu diễn lực nâng thùng hàng theo phương thẳng đứng có độ lớn 100N, quy ước 1 cm ứng với 50 N như sau:

– Điểm đặt: tại mép vật.

– Phương: thẳng đứng.

– Chiều: từ dưới lên trên.

– Độ lớn: 100N (mũi tên dài 2 cm).


 

Trắc nghiệm KHTN 6 Bài 35: Lực và biểu diễn lực (có đáp án)

Câu 1: Hoạt động nào dưới đây cần dùng đến lực?

A. Đọc một trang sách.

B. Nhìn một vật cách xa 10m.

C. Nâng một tấm gỗ.

D. Nghe một bài hát.

Câu 2: Điền vào chỗ trống “…” để được câu hoàn chỉnh:

“ Tác dụng … hoặc kéo của vật này lên vật khác được gọi là lực.”

A. nén

B. đẩy

C. ép

D. ấn

Câu 3: Đơn vị nào sau đây là đơn vị lực?

A. kilôgam (kg)

B. mét (m)

C. mét khối (m3)

D. niuton (N)

Câu 4: Lực được biểu diễn bằng kí hiệu nào?

A. mũi tên

B. đường thẳng

C. đoạn thẳng

D. tia 0x

Câu 5: Phát biểu nào dưới đây là đúng với đặc điểm của lực tác dụng vào vật theo hình biểu diễn?

 

A. Lực có phương nằm ngang, chiều từ phải sang trái, độ lớn 15N

B. Lực có phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, độ lớn 15N

C. Lực có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới, độ lớn 15N

D. Lực có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên, độ lớn 15N

Khoa học tự nhiên 6 Bài 35: Lực và biểu diễn lực – Chân trời sáng tạo