Khoa học tự nhiên 6 Bài 30: Thực hành phân loại thực vật – Chân trời sáng tạo

Lý thuyết KHTN 6 Bài 30: Thực hành phân loại thực vật

1. Chuẩn bị

– Dụng cụ: kính lúp, kéo, bút chì, nhãn dán,…

– Mẫu vật: thực vật có sẵn ở địa phương, đầy đủ các đại diện thuộc các nhóm: Rêu, Dương xỉ, Hạt trần, Hạt kín

– Bộ tranh/ảnh đại diện các nhóm thực vật

2. Cách tiến hành

Thực hành phân loại các nhóm thực vật

– Bước 1: Quan sát và xác định các đặc điểm đặc trưng của mẫu vật: rễ, thân, lá, hoa, quả.

– Bước 2: Phân loại mẫu vật theo nhóm.

– Bước 3: Xây dựng sơ đồ khóa lưỡng phân.

Báo cáo kết quả thực hành

– Hoàn thành báo cáo thực hành theo mẫu


Khoa học tự nhiên 6 Bài 30: Thực hành phân loại thực vật - Chân trời sáng tạo

Trắc nghiệm KHTN 6 Bài 30: Thực hành phân loại thực vật

Câu 1: Đại diện nào dưới đây không thuộc ngành Thực vật?

A. Rêu tường                 C. Tảo lục

B. Dương xỉ                    D. Rong đuôi chó

Câu 2: Cơ quan sinh sản của ngành Hạt trần được gọi là gì?

A. Bào tử              B. Nón                  C. Hoa                  D. Rễ

Câu 3: Đại diện nào dưới đây không thuộc ngành hạt kín?

A. Bèo tấm           C. Rau bợ

B. Nong tằm          D. Rau sam

Câu 4: Đặc điểm nào dưới đây không phải của các thực vật thuộc ngành Hạt kín?

A. Sinh sản bằng bào tử            C. Có hoa và quả

B. Hạt nằm trong quả               D. Thân có hệ mạch dẫn hoàn thiện

Câu 5: Cây rêu thường mọc ở nơi có điều kiện như thế nào?

A. Nơi khô ráo               C. Nới thoáng đãng

B. Nơi ẩm ướt                 D. Nơi nhiều ánh sáng

Khoa học tự nhiên 6 Bài 30: Thực hành phân loại thực vật – Chân trời sáng tạo